همه جا با فرادرس
اکسکوینو

تعبیر خواب آب معدنی به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب آب معدنی و تعبیر خواب خوردن آب معـدنی و تعبیر خواب ریختن آب معدنی و تعبیر خواب آب معـدنی روی زمین و تعبیر خواب نوشیدن آب معدنی و تعارف آب معدنی را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آب معدنی

تعبیر خواب آب معدنی

به طور کلی تعبیر خواب آب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. نوع و رنگ آب دیده شده در خواب در تفسیر آن بسیار تاثیر گذار است.

کتاب تعبیر خواب میلر می گوید:

نوشیدن آب معدنی در خواب به معنی، اگر شما برای بدست آوردن اهدافتان تلاش کنید. در رسیدن به آن موفق خواهید شد. در واقع آب معدنی فرصت‌هایی است، که سال‌ها انتظار آن را می‌کشیدید.

تعبیر خواب آب معدنی

تعبیر خواب آب مـعدنی از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آب معدنى بخورید، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصت هاى بسیار خوب و طلایى در زندگى به دست خواهید آورد.

لیلا برایت:

دیدن آب معدنى در خواب، به معنى اوقات سالم و خوش است.
هم چنین نوشیدن آب معدنى گازدار، به معناى این است که شما نمى توانید از چیزهاى دلربا و زیبا و چشمگیر صرف نظر کنید.

تعبیر خواب آب معدنی

تعبیر خواب ریختن آب مـعدنی

ریختن آب معدنی رو زمین به معنی، از دست دادن فرصت‌های طلایی در شرایط کنونی میباشد.

تعبیر خواب آب معدنی

تعبیر خواب آب معـدنی از دیدگاه اچ میلر

نوشیدن آب معدنی در خواب به این معناست که اگر شما برای بدست آوردن اهدافتان تلاش کنید در رسیدن به آن موفق خواهید شد. در واقع آب معدنی فرصت هایی است که سال ها انتظار آن را می کشیدید.
ریختن آب معدنی روی زمین نشانه از دست دادن فرصت های طلایی در شرایط کنونی است.
درمان دیگران با آب معدنی: مفهوم این رویا این چنین است که شما رازهای تجاریتان را با فرد خاصی در میان خواهید گذاشت.

تعبیر خواب آب معدنی

تعبیر خواب ریختن آب معـدنی

کتاب تعبیر خواب میلر: ریختن آب معـدنی روی زمین نشانه از دست دادن فرصت‌های طلایی در شرایط کنونی است.

درمان دیگران با آب معتدنی

به این معنی است، که شما رازهای تجاریتان را با فرد خاصی در میان خواهید گذاشت.

تعبیر خواب آب معدنی

تعبیر خواب موضوعی آب مـعدنی

ریختن آب معدنی رو زمین به معنی، از دست دادن فرصت های طلایی در شرایط کنونی میباشد.
به این معنی است، که شما رازهای تجاریتان را با فرد خاصی در میان خواهید گذاشت.

نظرات