تعبیر ترسیدن در خواب چیست؟

0

تعبیر ترسیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب ترسیدن : میتوان گفت که همه ما در بیداری ترس را تجربه کردایم. ترس احساسی معمولاً ناخوشایند اما طبیعی است که در واکنش به خطرات واقعی ایجاد می‌شود. اما بسیاری از معبران ترسیدن در خواب را خوب میدانند و جای نگرانی برای بیننده خواب وجود ندارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب ترس را آماده کردایم.

تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: ترسیدن درخواب، نصرت است. اگر ببیند از دزدی یا جانوری می ترسید، دلیل که از کسانی که با او نسبتی دارند، آسیب و یا ضرری می بیند.

تعبیر خواب ترسیدن یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) فرماید : دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود.

تعبیر خواب ترسیدن ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر ترسیدن، ایمنی و در امان بودن می‌باشد،‌‌‌‌‌
اگر ببینی فرشته‌ها در جائی ایستاده‌اند و تو هم از آن‌ها دچار ترس و دلهره شده‌ای، یـعـنـی در آن مکان جنگ و درگیری بوجود می‌آید .

تعبیر خواب ترسیدن منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است.
اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت در علم تعبیر ترس نیز شادی است.

تعبیر خواب ترس از تاریکی

یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند.
در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد.

تعبیر خواب ترسیدن آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگی است.
اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند، بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد.

نظرات