همه جا با فرادرس

تعبیر خواب آب ریختن به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب از زبان معبران بزرگ ایران و جهان درباره آب ریختن و آب عمیق و آب سیاه و تعبیر خواب آب داغ و تعبیر خواب آب گرم ریختن و تعبیر خواب آب پاشیدن و تعبیر آب یخ ریختن را مشاهده کنید.

تعبیر خواب آب ریختن

تعبیر خواب آب ریختن

خواب‌های مربوط به آب های عمیق نشانگر مشکلاتی است که در دوره‌ی پیش رو با آن‌ها مواجه خواهید شد. این مشکلات چندان بزرگ نخواهند بود اما شما مجبور خواهید شد برای بر طرف کردن آن‌ها کمی وقت بگذارید. بر طرف کردن این مشکلات نشانه‌ی خوبی خواهد بود از توانایی‌ها و ظرفیت‌های شما و حتی ممکن است برای‌تان در نهایت مفید واقع شود.

تعبیر خواب آب ریختن

تعبیر خواب آب ریختن به روایت دانیال نبی

اگر آب پاک بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد. واگر آب تیره بود برعکس این است.

تعبیر خواب آب ریختن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر در خواب ببینی که بر تو آب گرمی ریختند چنانکه بی خبر باشی به این معنی است که بیمار شوی و یا غمی سخت به تو می‌رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید )
اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید
نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.
آب را بر روی زمین پاشیدن و ریختن برابر است با اشتباه. و نشانه این است که شما مرکتب خطا و یا جرمی می شوید

تعبیر خواب آب ریختن

خواب آب ریختن روی کسی

اگر در خواب روی کسی آب می‌ریختید، این نشانه‌ی اتفاقی خجالت آور خواهد بود که برای‌تان اتفاق می‌افتد. جلوی این اتفاق را نمی‌توانید بگیرید و مجبور خواهید بود با آن مواجه شوید – هر چه باشد! اما خیلی نگران نباشید، چون هر اتفاقی بیفتد، اثر طولانی مدتی بر زندگی‌تان نخواهد گذاشت.

تعبیر خواب آب ریختن

تعبیر خواب آب ریختن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید .
اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

تعبیر خواب آب ریختن

جابر مغربی گوید:

اگر آب های بسیار دیدی که به زمین خورد و به زمین می ریزد
نشانه این است که مردمان عامه در آن سال سلامت خواهند بود. و اتفاقات خوب و خوشی برایشان می افتد
اگر کسی در خواب ببیند که آبی پاک بر وی ریخت یعنی از او خیر و منفعت به وی رسد و اگر آب تیره باشد تأویل به خلاف آن است.
ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید. و به زودی به فردی که می خواهید می سید و با او تشکیل خانواده می دهید

نظرات