همه جا با فرادرس
اکسکوینو

تعبیر خواب آب دهان به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب آب دهان و انداختن آب دهان و دیدن آب دهان و تف کردن آب دهان و ریختن آب دهان روی لباس و لگد کردن آب دهان و آب دهان دختر و آب دهان پسر توسط معبران بزرگ ایران و جهان را مشاهده کنید.

 تعبیر خواب آب دهان

تعبیر خواب آب دهان

تعبیر خواب آب دهان بدین صورت است که اگر آب دهان دیده شده در خواب سرد بود نشانه غم و اندوه است و اگر زرد بود دلیل مرگ است. آب دهان انداختن یا تف کردن عملی است که در بیداری همواره مورد نکوهش واقع می گردد ولی در رویا بیانگر و گویای بسیاری از هشدارهاست. تعبیرگران اسلامی برای تف یا آب دهان بسته به رنگ دیده شده در خواب تفاسیر مختلفی بیان کرده اند. به طور مثال رنگ زرد که از دیدگاه تعبیر اسلامی همیشه مصداقی از بیماری و رنج است برای آبی دهان نیز به کاربرده شده و دیدن آن تاویلی بر بیماری و رنج و عذاب رویابین است.

تعبیر خواب آب دهان

محمد بن سیرین در مودر مشاهده آب دهان در خواب گوید :

اگر فرد بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد و گناه آن دامن گیرش میشود
هر گاه فرد در خواب بیند که در مسجد آب دهان می انداخت نشانه آن است که در مورد دین سخنان اشتباه به زبان می‌آورد که خدا از او راضی نیست.
تف کردن به دیوار: پولی را در راه خدا باید هزینه کند و از مال پرستی دوری کند.
تف کردن از بالای دیوار به زمین: نشانه عهدشکنی و قسم دروغ است، اگر کسی با شما عهد بسته است احتمالا عهد خود را میشکند.

تعبیر خواب آب دهان

معبران غربی می‌گویند:

تف کردن در خواب نشانه انزجار است و علاوه بر آن نشانه فروتنی و تسلیم شدن نیز می‌باشد. تف کردن در خواب نیاز شما را به احساسات در زندگی واقعی بیان می‌کند.
اگر در خواب ببینید کسی آب دهن خود را بر روی شما می‌ریزد نشانه این است که به مردم حسود اطرافتان بیش از حد توجه می‌کنید.

تعبیر خواب آب دهان

تعبیر خواب آب دهان به روایت جابر مغربی

اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.
اگر ببیند که تفش خون آلود است مال حرام می خورد و دروغ می گوید .

تعبیر خواب آب دهان

تعبیر آب دهـان از ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی در کتاب خود آورده است: اگر کسی به سمت فرد خواب بیننده تف کند چند حالت دارد. نخست اینکه اگر تف سرد باشد نشانه مرگ خواهد بود.

اگر تف خاکستری یا سیاه باشد نشانه غم و اندوه بسیار است. اگر آب دهان داغ و سوزنده باشد نشانه دزدی در اموال فرد خواب بیننده است و این دزدی از سوی فردی مورد اعتماد انجام می‌شود.

تعبیر خواب آب دهان

تعبیر خواب آب دهـان انداختن به کسی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد.
جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.

نظرات