شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد

0

شنا کردن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شنا کردن : شنا کردن به تعبیر بسیاری از معبران رویارویی با مشکلات و دغدغه زندگی است. و تعبیر آن بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شنا کردن را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: کسی که در آب زلال شنا می‌کند از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده می‌کند که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.

شنا کردن در آب صاف و روشن

چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می‌شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد.شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که‌شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجود در زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است. بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب شنا کردن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

تعبیر خواب شنا کردن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر فردی در خواب ببیند که در حال شنا کردن در دریا و یا در حال غرق شدن باشد تعبیرش زندانی ماندن است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حین شنا بمیرد تعبیرش این است که توسط دشمنانش نابود می شود.

تعبیر خواب شنا کردن جابرمغربی

جابرمغربی گويد: اگر بيند كه در آب غرق شده و بمرد، دليل كه در شغل دنيا غرق گردد. اگر بيند كه از دريا به شنا كردن بيرون آمد و جامه بپوشيد، دليل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف اين بيند، دليل است در كار دنيا بماند، يعني در كار پادشاه.

تعبیر خواب شنا کردن آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می‌روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می‌روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می‌کند، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می‌گیرد.

نظرات