تعبیر خواب آب جوش به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب آب جـوش و تعـبیر خـواب ریختن آب جوش و تعبیر خواب ریختن آب جوش روی بدن و تعبیر خواب کتری آب جوش و تعبیر خواب جوشاندن آب را از زبان معبران بزرگ در اینجا مشاهده کنید.

تعبیر خواب آب جوش

تعبیر خواب آب جوش به روایت محمد بن سیرین

ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺁﺏ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ. ﺳﻤﺎﻭﺭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺪ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ.
از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که کف پای شما با آب جوش سوخته بود، این رویا تعبیرش از مبتلا شدن شما به استرس و اضطراب خبر می دهد. بخاطر چیزی و یا مسأله ای ترس بدی به وجودتان خواهد افتاد.
اگر دیدید که خواب بودید و شخصی در خواب خواست کف پای شما را با آب جوش سوزاند تا دیگر نتوانید راه بروید، این رویا نشان می دهد که کسی باعث می شود از دین و خداوند روی گردان شوید و به فساد و اعمال غیر اخلاقی مشغول شوید.

تعبیر خواب آب جوش

تعبیر خواب آب جوش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زن بارداری اقدام به انجام چنین کاری کند به این علامت است که صاحب فرزندی خواهد شد که عمر بسیار کوتاهی دارد و در دوران کودکی و در اثر یک اتفاق غم انگیز جان میبازد

چنان چه دیدی پدربزرگ یا مادربزرگ این کار را کردند به این نشانه است که یکی از نزدیکان نزدیک شما در بستر بیماری خواهد رفت و ممکن است دوران بسیار سختی را طی کند

تعبیر خواب آب جوش

تعبـیر خواب آب جـوش لوک اویتنهاو

دیدن آب جوش در خواب خوب نیست و به دعوا و دشمنی اشاره می کند.

تعبیر خواب آب جوش

تعبیـر خواب آب جـوش به روایت مطیعی تهرانی

آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.
چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.

تعبیر خواب آب جوش

تعبیـر خواب آب جـوش در کتاب سرزمین رویا

شما آب می جوشانید : باید هیجانات خود را کنترل کنید .

تعبیر خواب ریختن آبجوش روی پا چیست

اگر در خواب دیدید که آب جـوش روی پای شما ریخت معنی خوا این است که توانایی و جایگاه اجتماعی شما دچا مشکل می شود.

نظرات