تفریحات

تعبیر دیدن ابر در خواب

0

تعبیر دیدن ابر در خواب

تعبیر خواب ابر : ابرها انواع متفاوتی دارند . برخی از آنها زیبا و سفید هستند و برخی دیگر به رنگهای تیره و ترسناک , ابر توده‌ای از قطرات بسیار ریز آب است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود. تعبیر خواب ابرها نیز بستگی به نوع ابری دارد که در خواب میبینید. ما در این بخش تعبیر خواب ابر را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ابر عبارتند از: حکمت , ریاست , پادشاهی , رحمت , پرهیزکاری , عذاب , قحطی , بلا و گرفتاری , فتنه

تعبیر خواب ابر حضرت دانيال (ع)

حضرت دانيال (ع) می فرماید : اگر خود را زير ابر باران زاي سفيد ببيند ، تعبير چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا مي فرمايد و مردم از علم او بهره مند خواهند شد.
اگر خود را زير ابر باران زاي زرد ببيند ، دليل آن باشد که بيمار خواهد شد , عده اي از معبران را در اين مورد عقيده بر اين است که زني خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد.

ابر سرخ رنگ

اگر ببيند زير ابر سرخ ايستاده است ، به رنج و بلا گرفتار مي شود و محنت مي بيند ، دليل اين تعبير آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت مي داد.
اگر خود را بر ابر سبز ايستاده ببيند ، به اندازه اي که ايستاد فرمانروايي خواهد کرد.
اگر ببيند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصي ارجمند و خوش نام معشرت مي کند به منظوري که اين آشنايي دارد مي رسد.

تعبیر خواب ابر ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر ببیند ابر در هوا حرکت می‌کند و جا به جا می‌شود، تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می‌کند، اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می‌فرستد .
اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد، کارش رونق می‌گیرد و صاحب مقام و منزلت می‌شود .

سایه ابر

اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می‌رسد .
اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد .
اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد.

تعبیر خواب ابر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

خوردن ابر

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود.
چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید.
ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب ابر جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند.
اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود.

ابر همراه رعد و برق

اگر بارعد و برق بیند، این عذاب‌ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.
اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

نظرات