تعبیر دیدن پروانه در خواب

0

تعبیر دیدن پروانه در خواب

تعبیر خواب پروانه : پروانه ها زیبا و بی خطر هستند ولی عمر کوتاهی دارند. از این رو بسیاری از معبران پروانه را به هوسهای زودگذر میدانند.

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید: پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.
چنانچه مردي سالمند و متکفل يک خانواده در خواب ببينيد که به دنبال پروانه اي مي رود يا پروانه اي را گرفته ضعف و ناداني خود را بروز مي دهد که در شان و مرتبه او نيست.

تعبیر خواب پروانه منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد: پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس هاي زودگذر بخصوص هوس هاي جوانانه و کودکانه.
چنانچه در خواب خود فقط پروانه اي ديديد که به تماشاي آن ايستاده بوديد ضمير نا خود آگاه شما از طلوع يک هوس در زندگيتان خبر مي دهد و اين که به پيروي از اين هوس شان خويش را تخفيف مي دهيد.

دویدن بدنبال پروانه

اگر به دنبال پروانه اي مي دويديد و مي خواستيد او را بگيريد خواب شما مي گويد که به دنبال هوس مي رويد که رسيدن يا نرسيدن به آن تغييري در زندگي شما پديد نمي آورد.
حال اگر در خواب ديديد که پروانه اي را به عمد کشتيد خواب شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد هوس باز و متلون شناخته شويد ولي در زندگي شما پيش مي آيد که بايد با هوشياري و دانائي با آن برخورد کنيد.

پروانه رنگارنگ

به طور کلي پروانه بيشتر هوس است و داشتن آن هوس بازي است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زيبا روي پر و بال خويش دارد يک زن خوب روي فتان است و نوشته اند که به دنبال چنين پروانه اي دويدن و رفتن استقبال از مهلکه است.
اگر پروانه اي پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه اي و هوسي شما را اغوا مي کند و فريب مي دهد.
گرفتن و حبس کردن پروانه در شيشه يا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوي و پاکي و پرهيزکاري است.

تعبیر خواب پروانه آنلي بيتون مى‏گويد

آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن پروانه ميان گلها و بر فراز چمنهاي سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كامياب و پيروز خواهيد شد .
اگر پروانه ها را در حال پرواز ببينيد ، نشانة آن است كه از دوستاني كه دور از شما زندگي مي كنند توسط نامه يا افرادي كه با آنان ديدار داشته اند ، باخبر خواهيد شد.

نظرات