تعبیر خواب فنر چه مفهومی دارد؟

0

در این پست می توانید تعبیر خواب انواع و فنر و دیدن فنر در خواب بع چه معناست و بررسی خواب هایی که در آن فنر است و تعبیر خواب فنر از دیدگاه معبران بزرگ اسلام و جهان و تعبیر خواب وسایل فلزی در خواب را مشاهده کنید.

 تعبیر خواب فنر

تعبیر خواب فنر

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب فنر می گوید دیدن فنر ساعت در خواب بدون هیچ ساعتی به معنای توانایی انجام کاری است که در شما وجود دارد . فنر محکم ماشین در خواب به معنای قدرت در انجام کارهاست و خراب بودن فنر ماشین به این معناست که از عهده کارمان برنمی آییم . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب فنر

فنر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری که فنر در آن نقشی ایفا می کند و وظیفه ای بر عهده دارد.

چنانچه در خواب ببینیم که حلقه ای از فنر ساعت داریم که ندانیم ساعت آن کجاست و چه شده خواب ما می گوید انرژی و توان و تدبیر کار را داریم ولی زمینه مساعد به دست نمی آوریم که خود را نشان بدهیم ولی اگر ساعتی داشته باشیم که فنر نداشته باشد علامت آن است که در امری به سبب بی تدبیری و عدم توانایی در می مانیم.

تعبیر خواب فنر

تعبیر خواب فنر از دیدگاه معبر اسلامی

اگر فردی در خواب خود مشاهده کند که یک فنر ساعت در دست دارد و نمی داند که در کجا و چه کاری بر عهده دارد بدین معنا می باشد که فرد توانایی و تدبیر لازم برای کاری را دارد ولی زمینه مساعدی برای آن بدست نمی آورد.
اگر فردی در رویای خود ساعتی داشته باشد و فنری در آن ساعت وجود نداشته باشد نشانه ای از بی تدبیری و عدم توانایی در فرد می باشد و بهتر است روی خود کار کرده تا بتواند از این حالت خارج گردد.

تعبیر خواب فنر
اگر فردی در رویای خود ببیند که ماشین او دارای فنرهای نویی می باشد بدین معنا است که در کار خود قدرت و استقامت پیدا می کند.
اگر فنر اتومبیل شکسته را در خواب دیده اید بدین معنا می باشد که فرد در کار خود موفق نمی شود و توان خود را برای انجام دادن کارها از دست داده و نا امید خواهد شد.

تعبیر خواب فنر

چنانچه در خواب ببینیم که اتومبیل ما فنرهای نو و محکم دارد در کار خویش استحکام و قدرت پیدا می کنیم و از همگان پیشی می گیریم ولی اگر اتومبیل ما فنر شکسته و ضعیفی داشته باشد تعبیر خواب به ما می گوید که در کار در می مانیم و توان و قدرت همدوشی و برابری را از دست می دهیم.

نظرات