جمله انگیزشی ناراحت نباش + عکس نوشته نگرانی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره نگرانی و متن کوتاه درباره ناراحتی و جمله انگیزشی ناراحت نباش و عکس نوشته نگرانی و عکس نوشته غصه خوردن و عکس نوشته غم مخور و عکس استوری ناراحتی و عکس نوشته غصه خوردن را مشاهده کنید.

جمله انگیزشی ناراحت نباش

جمله انگیزشی ناراحت نباش

هر روز یک شانس بزرگ است، در حالی که بیشتر مردم هنوز هم می‌گویند که بدشانس هستند.

جمله انگیزشی ناراحت نباش

همه‌ی خردها و مذاهب کهن، یک چیز به تو می‌گویند: “برای خودت به تنهایی زندگی نکن، بلکه برای دیگران زندگی کن. اسیر نفس خود نباش، چون به زندانی ابدی تبدیل می‌شود.”((باربارا وارد))

جمله انگیزشی ناراحت نباش

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

جمله انگیزشی ناراحت نباش

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

عکس نوشته غم و ناراحتی

مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روی، چون همین‌که به جلو حرکت می‌کنی از بیشتر مردمی که هیچ حرکتی نمی‌کنند بهتر هستی.

جمله انگیزشی ناراحت نباش

باید بر چهار فضیلت خویش یعنی دلاوری، نگرش ژرف، همدردی و تنهایی چیره ماند.((نیچه))

***

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

جمله انگیزشی ناراحت نباش

کاری که بیشترین ترس رو ازش داری دقیقا کاریه که باید همین الان انجامش بدی.

عکس نوشته ناراحتی

از نوشته های هر گوشه نشینی، بخشی از پژواک بیابان و نجواها و نگرش های هراسان به تنهایی شنیده می شود.((نیچه))

جمله انگیزشی ناراحت نباش

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

جمله انگیزشی ناراحت نباش

فقط وقتی استراحت کن که به هدفت رسیده باشی.

عکس نوشته انگیزشی ناراحت نباش

شاعران همه باور دارند که هر گاه کسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بکشد و گوش کند، از آن چیزهایی که در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد.((نیچه))

جمله انگیزشی ناراحت نباش

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

نظرات