متن انگلیسی درباره آرزوها + عکس نوشته زیبا درمورد آرزوها

0

در این پست می توانید متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا و متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک و متن و پیام  انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا و متن انگلیسی درباره آرزوها و عکس نوشته زیبا درمورد آرزوها را ببینید.

متن انگلیسی درباره آرزوها

متن انگلیسی درباره آرزوها

.Wishes and wants do not transform a person; actions and reactions do so! Show the world your plans by the actions you take progressively and consistently

آرزوها و خواسته ها انسان را دگرگون نمی کند؛ اقدامات و واکنش ها این کار را انجام می دهند! برنامه های خود را با عملکردهایی که انجام می دهید به تدریج و پیوسته به همه نشان دهید.

متن انگلیسی درباره آرزوها

.The wishes of an honest man do not stretch beyond what he undoubtedly deserves

آرزوهاى انسان صادق فراتر از آنچه او بدون شک سزاوار آن است ، نیست.

متن انگلیسی درباره آرزوها

“Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.”
پول تنها یک ابزار است. هر جایی که آرزوی آن را داشته باشی می‌برد، اما هیچوقت جایگزین تو به عنوان راننده نخواهد شد.

متن انگلیسی درباره آرزوها

Wishes, like painted landscapes, best delight, Whilst distance recommends them to the sight. Plac’d afar off, they beautiful appear: But show their rough and nauseous colors near.

آرزوها ، مانند مناظر نقاشی شده ، بهترین لذت را دارند، در حالی که فاصله آنها را زیبا می کند. از فاصله دور، زیبا به نظر می رسد اما از نزدیک رنگ های درشت و زمخت زیبایی چندانی ندارند.

متن انگلیسی درباره آرزوها کوتاه و زیبا

.Wishes and wants do not transform a person; actions and reactions do so! Show the world your plans by the actions you take progressively and consistently

آرزوها و خواسته ها انسان را دگرگون نمی کند؛ اقدامات و واکنش ها این کار را انجام می دهند! برنامه های خود را با عملکردهایی که انجام می دهید به تدریج و پیوسته به همه نشان دهید.

متن انگلیسی درباره آرزوها

.A goal without a plan is just a wish

یک هدف بدون برنامه فقط یک آرزو است.

متن انگلیسی درباره آرزوها

.You must be the change you wish to see in the world

شما باید تغییری باشید که آرزو دارید در جهان ببینید.

متن انگلیسی درباره آرزوها

.No wise man ever wished to be younger

هیچ مرد خردمندی هرگز آرزو نکرده جوانتر شود.

متن های انگلیسی درباره آرزوهای دور و نزدیک

.If wishes were fishes we’d all be throwing nets. If wishes were horses we’d all ride

اگر آرزوها ماهی بودند ، همه می خواستیم تور بیاندازیم و آن ها صید کنیم. اگر آرزوها اسب بودند همه سوار می شدیم.

متن انگلیسی درباره آرزوها

.There’s no point having wishes if you don’t at least try to do them

داشتن آرزو معنی ندارد اگر حداقل سعی نکنید آنها را انجام دهید.

متن انگلیسی درباره آرزوها

متن و پیام  انگلیسی کوتاه و زیبا

.We all have dreams and wishes. A wish, however, is simply a desire to have something without doing anything to accomplish it

همه ما آرزو و رویا داریم. با این وجود آرزو صرفاً میل به داشتن چیزی بدون انجام کاری برای تحقق آن است.

نظرات