تعبیر دیدن طوفان در خواب

0

تعبیر دیدن طوفان در خواب

تعبیر خواب طوفان : طوفان و یا بادهای شدید که همیشه همراه با بارندگی شدید بوجود میاید و باعث ایجاد مشکل میشود. دیدن باد شدید و طوفان در خواب بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب طوفان را آماده کردایم.

تعبیر خواب طوفان

تعبیر خواب طوفان امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید : دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.
بشارت , فرمانروایی , مال , مرگ , عذاب , کشتن , بیماری , شفا , آسایش , اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.

تعبیر خواب طوفان محمد بن سيرين

محمد بن سيرين گويد: معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد.
باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش.

دیدن گردباد

گردباد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران مي کند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود مي آورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد که جنبه عام دارد.
گاه مي شود که شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند.
اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت.

باد ملايم

باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است که براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است .
اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست.

تعبیر خواب طوفان ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که او را از جائی به جائی می‌برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

تعبیر خواب طوفان کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمد است آب و هوای طوفانی که دشمنان بدنبال شکست شما هستند.
خواب يك باد شديد : خوشبختي
در مقابل باد شديدي ايستادگي مي كنيد : از يك انرژي تمام نشدني لذت مي بريد .
يك باد ملايم : فرصت مناسب براي اقدام به كارهاي جديد
در هنگام باد راه ميرويد : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
درجهت عكس وزش باد راه مي رويد : دوستان به شما خيانت مي كنند.
باد كلاه شما را مي برد : شرايط زندگي شما در آينده بهتر خواهد شد .
باد چترشما را بر ميگرداند : شادي
يك كشتي در باد شديد : يك راز براي شما فاش ميشود .
باد ، بادبان كشتي را با خود مي برد : گرفتاريها نزديك مي شود .
باد شديد باعث غرق شدن كشتي مي شود : پول براحتي نزد شما مي آيد.

نظرات