اکسکینو
mrchoobi

تعبیر دیدن پرواز کردن در خواب

0

تعبیر دیدن پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب پرواز کردن : پرواز کردن یکی از آرزویهای دیرینه انسان است. انسان در رویا و خیال همیشه به فکر بال پرواز بوده و هست . به طوری که پرواز کردن در خواب نیز برای انسان لذت بخش است. تعبیر خواب پرواز به گفته معبران بستگی به جا و نوع پرواز دارد. ما  در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب پرواز کردن را آماده کردایم.

تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز کردن حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پريدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر , دوم: حج , سوم: بزرگي , چهارم: تغيير حال , پنجم: بيماري و مرگ

تعبیر خواب پرواز کردن حضرت دانيال

حضرت دانيال فرماید : اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندي و پريدن وي از زمين بلندي و شرف يابد.
اگر بيند راست به آسمان مي رفت، دليل كه او مضرت رسد.
اگر بيند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسيد و در آسمان ناپديد شد و زمين نيامد، دليل كه زود از دنيا رحلت كند.

تعبیر خواب پرواز کردن منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني : پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خود را نبينيد. اين را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حيات بيننده خواب را خطري حتمي تهديد مي کند.

پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن.

اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است.
اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد.
پرواز در شب تحولي است آميخته به اندوه و غم يا سفري است که خستگي و رنج دارد و سود ندارد.
گاه در خواب مي بينيد که پرواز مي کنيد اما مي خواهيد خود را به لبه ديوار يا بالاي برج و يا نقطه ديگري برسانيد و هر چه تلاش مي کنيد نمي توانيد. اين نشانه آن است که در تحولات آينده زندگي براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده دچار مشکل و سختي مي شويد و يا اصلا نمي رسيد.

تعبیر خواب پرواز کردن ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در پهنۀ آسمان پرواز می‌کنی، یـعـنـی به سفری با خیر و برکت می‌روی.
اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.

رفتن به آسمان

اگر ببینی به آسمان رفته‌ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، یـعـنـی مقام و بزرگی و «پادشاهی» به دست می‌آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد.
اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، یـعـنـی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

پریدن روی بام

اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.

تعبیر خواب پرواز کردن آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید : اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز می‌کنید، نشانه نومیدی است.
اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می‌شوید.
اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می‌آورید.

نظرات