تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن)

0

تعبیر دیدن ساختن ساختمان در خواب (بنا کردن)

تعبیر خواب ساختمان سازی : همانگونه که در بیداری ساختن و آباد کردن خوب است و انسان با آباد کردن احساس آرامش و خوشحالی میکند , بیشتر معبران ساخت و ساز را در خواب خوب میدانند و جای نگرانی برای بیینده خواب وجود ندارد.

تعبیر خواب ساختمان سازی

تعبیر خواب ساختمان سازی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تعمیر و مرمت بنا و ساختمان عبارتند از: ۱- صلاح دنیا ۲- خیر و برکت ۳- کامرانی ۴- گشایش کارهای بسته و گره خورده

تعبیر خواب ساختمان سازی منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم و یا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد .

اول

اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

دوم

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.
چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است.

تعبیر خواب ساختمان سازی محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود.

اگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

تعبیر خواب ساختمان سازی ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی خواب ببیند با مرده ای در قبرستان یا گورستان در حال ساختن خانه است فردی سالخورده را بزودی از دست خواهد داد این شخص مسن میتواند پدربزرگ مادربزرگ و یا …باشد شیخ طوسی نیز خانه ساختن در قبرستان به همراه مرده ها را به معنی از دست دادن عزیزی سالخرده میداند.

تعبیر خواب ساختمان سازی آنلی بیتون

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید، نشانه آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می‌آورید.
دیدن خانه‌های کوچک و نوساز در خواب، نشانه شادمانی و فعالیت‌های سودمند است.

نظرات