تفریحات

متن قوی بودن انگلیسی + عکس نوشته انگیزشی قوی بودن در زندگی

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره قوی بودن زن و متن زیبا درباره قوی بودن مرد و متن قوی بودن انگلیسی و عکس نوشته انگیزشی قوی بودن در زندگی و عکس استوری قوی بودن و متن کوتاه درباره قدرت و اشعار قوی بودن در زندگی را مشاهده کنید.

متن قوی بودن انگلیسی

متن قوی بودن انگلیسی

If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary
اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.

متن قوی بودن انگلیسی

“Life is what happens when you’re busy making other plans.” — John Lennon

زندگی همان چیزیست که وقتی مشغول کارهای دیگری هستید اتفاق می افتد – جان لنون

متن قوی بودن انگلیسی

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن انگیزشی انگلیسی

Fall seven times and stand up eight
هفت بار سقوط کنید و هشت بار بایستید.

متن قوی بودن انگلیسی

“Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

یا مشغول زندگی باش یا در حال مرگ- استفان کینگ

متن قوی بودن انگلیسی

Don’t just read about success stories, create your own

فقط داستان‌های موفقیت رو نخوان، داستان خودت رو خلق کن

متن قوی بودن انگلیسی

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.

متن انگیزشی موفقیت در زندگی

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

تو فقط یکبار زندگی می کنی، اما اگر به خوبی زندگی کنی همان یکبار کافیست- می وست

متن قوی بودن انگلیسی

🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

بُزرگ فکر کُن، بُزرگ باور کُن، بزرگ عَمل کُن، و نتیجه هم بُزرگ خواهد بود..

***

Some people dream of success while others wake up and work
برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند.

متن رسیدن به هدف

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط نتیجه‌ آمادگی، کار سخت و یادگیری از شکست است.

متن قوی بودن انگلیسی

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

خیلی از شکست های زندگی نصیب کسانی می شود که وقتی تسلیم شدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیکند- توماس ادیسون

متن قوی بودن انگلیسی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند

نظرات