arongroups

شعر درباره کینه و نفرت + جملات کوتاه درباره افراد کینه ای

0

در این پست می توانید متن های خاص و سنگین درباره افراد کینه ای و جملات کوتاه درباره نفرت و شعر درباره کینه و نفرت و جملات کوتاه درباره افراد کینه ای و سخنان بزرگان درباره کینه و نفرت و جملات درباره حسد و کینه را مشاهده کنید.

شعر درباره کینه و نفرت

شعر درباره کینه و نفرت

آنقَدَراز تو و اسم تو تنفر دارم

در سراییدن نفرت چه تبحر دارم !

***

آنقَدَراز تو و اسم تو تنفر دارم

در سراییدن نفرت چه تبحر دارم !

شعر درباره کینه و نفرت

گاهی نفرت به وجودم ریشه می افکند
گاهی بغض گلویم به سینه تیشه می افکند

متن درباره کینه

کی اشکاتو پاک میکنه، شبا که غصه داری

بهش بگو ذوق نکنه، اونم تنها میذاری!

شعر درباره کینه و نفرت

آنقَدَراز تو و اسم تو تنفر دارم

در سراییدن نفرت چه تبحر دارم !

می زنم گردن قلبی که زتو یاد کند

در قصاص دل خود نیز تحجُّر دارم

مهربانی ِ مرا دیده ای و خام شدی !

قدرت ِ بدشـدنی فوق ِ تصور دارم!

شعر درباره کینه و نفرت

چاره ای ز نفرت نمییابم و نوشتن به دردم بیشه می شود
انقدر ز دنیا نفرت دارم که خشم چو موج به سخره دل می افکند

جملات جدی و شعر درباره کیـنه

زان گروهی که سوی درویشان
نفرت آرد همی خرد زیشان

***

چشمانم را می بندم

نقابت را بردار

بگذار صورتت هوایی بخورد

شعر درباره کینه و نفرت

صدای غریبم به هیچ اشنایی نمیرسد
موج صدایم چو کویر دل به سرابی می افکند

شعر درباره کینه و نفرت

برای مدت طولانی از کسی متنفر نباشید، چون

تنفر تبدیل به نقطه ضعفتان می‌شود

یادبگیرید فرد مورد نظر را از «دایره توجه‌تان»

خارج کنید، تنفر باعث می‌شود کــه لحظه‌هایت

سخت بگذرند پس باید فراموش کرد…

متن و شعر درباره کینـه و نفرت

مثل قلک پُرم از خرد شدنهای دلم

خردتر گشته غرورم…. وَ دلی پُر دارم

وقت ِتکخوانی ِ تمرینی ِمن رفت ،کنون

شعر درباره کینه و نفرت

سخت است احوالم و کسی به فریادم نمی رسد
با تمام وجودم فریاد میزنم و موج صدایم به اسمان می افکند

***

پیاز هم که خرد می کنی برایش اشک می ریزی !

از پیاز هم کمتر بودم ، مرا خرد کردی و خندیدی

***

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار

اگر روزی دشمن پیدا کردی،

بدان که در رسیدن به هدفت موفق بوده ای.

اگر روزی تهدیدت نمودند،

بدان که در برابرت ناتوانند.

اگر روزی خیانت دیدی،

بدان قیمتت بالاست.

سخنان بزرگان دربـاره کیـنه

حتی خود نمیدانم این شکوه ها و بهانه ها از کجاست
این روزها نمیدانم درد حالم چیست که تا شبانه مشت به دیوار می افکند

شعر درباره کینه و نفرت

براى مدت طولانى از کسى متنفر

نباشید، چون تنفر به نقطه ضعف تان

تبدیل مى شود، یاد بگیرید فرد

مورد نظر را کلأ از دایره توجه تان

خارج کنید !

نظرات