تعبیر دیدن جن و پری در خواب

1

تعبیر دیدن جن و پری در خواب

تعبیر خواب جن : برخی معبران دیدن جن در خواب را خوب و برخی آن را دشمن میدانند . تعبیر خواب جن و پری با هم فرق دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب جن و پری را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.
دوستی عزیز. بخت و دولت. کاری که دارد از او کامرانی یابد. بزرگی و حشمت. خبر دروغ و کارهای باطل است.

تعبیر خواب جن محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: پري به خواب ديدن، اگر خوشخوي و شادمان است، دليل كه عز و دولت يابد،
اگر او را زشت و غمگين بيند، دليل بر غم و اندوه كند،
اگر پري را مرده بيند، كار او شوريده شود،
اگر با پري جنگ مي كرد، دليل كه كار او آشفته شود.

تعبیر خواب جن دانیال نبی

دانیال نبی فرماید :اگر به خواب ديد كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود.
اگر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگي بود.
اگر بيند پري او از گردن بينداخت، از جاه و بزرگي بيفتد.
اگر بيند پريان با او به لطف سخن مي گفتند، دليل كه كارش نيكو شود.
اگر پري را درجامه نيكو بيند، حالش نيكو شود.
گر پري را در خانه بد بيند، حالش بد شود.
اگر بيند پري او را چيزي داد. از زر و سيم و آن چه بدين ماند، دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب شیطان یا ابلیس 

تعبیر خواب جن جابرمغربي

جابرمغربي گويد: اگر پري را بيمار يا مرده بيند، دليل كه حال او بد شود. اگر بيند پادشاه پريان او را بنواخت، دليل كه دولت و اقبال يابد و مقرب پادشاه گردد. اگر ديد پري جايگاه خويش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه كرد و گاه خود را پنهان، دليل كه زني با وي مكر و خيانت سازد. اگر بيند در خانه پريان شد و ايشان را مي شناخت، دليل كه به غربت افتد و شهرها بيند. اگر بيند پري او را همي برد، دليل كه حاجت او روا شود، از جائي كه اميد ندارد.

تعبیر خواب جن منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد : ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود.
اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد.
اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد.
چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

تعبیر خواب جن

اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.
اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد.
مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.
اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد .
دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن جن و پری در خواب

  1. حمید گفت:

    سلام خسته نباشید من یک دختر خردسال جن رو خواب دیدم وقتی نزدیک شد و بهش دست زدم پوستش مثل پوست سگ لکه لکه بود و صورته شادی داشت تعبیرش چیست

نظرات