تفریحات

تعبیر دیدن خندیدن در خواب

1

تعبیر دیدن خندیدن در خواب

تعبیر خواب خنده : به تعبیر برخی معبران اسلامی و معبران غربی خنده در خواب بستگی به شدت آن دارد .

ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب خنده را آماده کردایم.

تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند، مرگش نزدیک خواهد بود.

تعبیر خواب خنده محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: خنده درخواب غم و اندوه است.

اگر بيند كه به قهقهه مي خنديد، دليل كه اندوهش زياد شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب خنده منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد : خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولي کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گريستن.

هرچه بلندتر و بي پرواتر بخنديد گريه شديدتر و غم و غصه بيشتر است.

منظور از خنده آشکار همين است چون خنده آهسته و بي صدا و لبخند و تبسم خنده نهفته شناخته مي شود و آشکار و بي پروا نيست.

خنده با صدای بلند

چنانچه در خواب ببينيد که به صداي بلند مي خنديد و قهقهه مي زنيد بر خلاف بيداري که خنده تجسم شادي است موردي پيش مي آيد که غصه دار و اندوهگين مي گرديد و ممکن است اين غصه چنان شديد باشد که حتي شما را به گريستن وا دارد.

خندیدن زنان

براي زنان به طور کلي خنديدن به صداي بلند در بيداري که مناسب نيست در خواب نيز شايسته و خوب نيست و بدي و عوارض آن بيشتر از مرد است.
براي جوان بدي خنديدن کمتر از سالمند است و براي بچه هيچ بدي ندارد و چنانچه بينيد بچه اي در خواب مي خندد و قهقهه مي زند شاد مي شويد.
خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند به تبسم و خنده ملائک و فرشتگان بيشتر نزديک است و خنده فرشتگان عنايت و رحمت الهي است که ابلاغ مي گردد.

تبسم در خواب

اگر در خواب ببينيد که تبسم مي کنيد خوب است و اين تبسم در خواب نويد شادي است.
خنده ديگران نيز همين تعابير را دارد با اين تفاوت که شما اگر بي تفاوت باشيد شاهد حادثه اي غمناک قرار مي گيريد بي آن که به شما ارتباط داشته باشد.

تعبیر خواب خنده ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی میگوید : تعبیر خواب خندیدن آهسته ، رسیدن به آرزوها و مراد است

تعبیر خواب خنده آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد شادمان هستيد و مي خنديد ، علامت آن است كه در زندگي خود موفقيت به دست مي آوريد و با دوستان در جشنهاي شادي بخش شركت مي كنيد .
اگر خواب ببينيد به چيز غريبي بيش از حد مي خنديد ، نشانة آن است كه در اثر هرج و مرج در زندگي ، نوميد خواهيد شد .
شنيدن صداي خندة كودكان در خواب ، علامت تندرستي و نشاط در زندگاني است .
اگر در خواب به دست پاچگي ديگران بخنديد ، علامت آن است كه براي ارضاء خود خواهي خود عمدا به دوستان آسيب مي رسانيد .
شنيدن خنده اي از روي تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بيماري و امور مأيوس كننده است.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن خندیدن در خواب

  1. ساحره گفت:

    خواب دیدم که دارم پسرعموم رو از نیم رخش میبینم که لبخند میزنه…(هیچ علاقه ای هم به هم نداریم)

نظرات