تعبیر دیدن پسر در خواب

0

تعبیر دیدن پسر در خواب

تعبیر خواب پسر : دیدن پسر در خواب به تعبیر معبران غربی با معبران اسلامی متفاوت است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پسر را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب پسر

تعبیر خواب پسر حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند که اگر زنی در خواب ببیند که فرزند پسری به دنیا و آن نوزاد بلافاصله سخن گفت مرگ بیننده خواب نزدیک است.

تعبیر خواب پسر ابن سیرین

ابن سیرین گوید : در مورد متولد شدن نوزاد پسر می‌گوید در حالت کلی بر خلاف نوزاد دختر ، نوزاد پسر نشانه غم و اندوه بوده و اگر زنی در خواب ببیند که نوزاد پسر به دنیا آورده است در بیداری فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و یا اینکه خانواده او برای بدست آوردن چیزی به سختی و رنج می‌افتند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب پسر ابراهيم كرماني

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

تعبیر خواب پسر ليلا برايت

ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده كرديد، به اين معنا است كه در انجام كارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ايد.
ديدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ اى آن است كه شما دچار مشكل مى‏شويد،
اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببينيد، به اين معنا است كه در انجام كارها موفق مى‏شويد.
اگر در خواب ببينيد كه بچه‏ خوابيده، به معنى آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت.
اگر خواب ببينيد كه بچه‏اى را به قتل رسانده‏ايد، يعنى به يكى از اشتباهات خود پى مى‏بريد.
اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه ‏ها ديديد، نشانه‏ آن است كه در تمامى كارهايتان به موفقيت مى‏رسيد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بچه : خوشبختي در خانه
بچه خودتان : كمك بزرگي دريافت خواهيدكرد.
بچه هاي بستگانتان : شادي نا خواسته
بچه هاي اشخاص ديگر : آغاز مشاجره هاي فاميلي

نظرات