تعبیر دیدن دختر در خواب

0

تعبیر دیدن دختر در خواب

تعبیر خواب دختر : دیدن دختر و یا دختردار شدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی به خیر و شادی و زیادتی روزی است.
ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دختر را آماده کردایم.

تعبیر خواب دختر

تعبیر خواب دختر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید :

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب دختر ابراهيم کرماني

ابراهيم کرماني گوید :

اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد.
اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند.
اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد.
اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب پسر

تعبیر خواب دختر محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید:

اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود
اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب دختر منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد.
اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد
و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد.

اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد
و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد.

اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد.

اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند
و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد.

نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود

پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است.

اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

تعبیر خواب دختر آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسوده اي خواهيد داشت و در محيط خانواده اي لبريز از نشاط به سر خواهيد برد .
اگر در خواب دختري لاغر و رنگ پريده ببينيد ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردي معلول خواهد شد و ناراحتي او ديگر افراد خانواده را نيز اندوهگين خواهد ساخت .
اگر مردي خواب ببيند دختر است ، علامت آن است كه فردي سست اراده ، يا هنر پيشه اي خواهد شد كه نقش زنان را بازي مي كند .
اگر دختر خود را به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه وقايعي راه بر لذت و هماهنگي مي گشايد .
اگر خواب ببينيد دخترتان به حرفهاي شما گوش نمي دهد ، نشانة آن است كه در آينده در زندگي خود عذاب خواهيد كشيد .

نظرات