تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب

0

تعبیر دیدن قبر یا قبرستان در خواب

تعبیر خواب قبر : بسیاری از انسانها بطور طبیعی از قبر یا قبرستان میترسند . در تعبیر خواب بسیاری از تعبیرگران آمده است که قبر محدودیت یا زندانی کردن است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قبر را آماده کردایم.

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.
اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.

تعبیر خواب قبر حضرت دانیال

حضرت دانیال فرماید : دیدن قبر درخواب، دلیل زندان است.

اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یعنی آنجایی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی.

تعبیر خواب قبر منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست.

بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاري هاي شديد زندگي است.
اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند، خبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد.
اگر بيننده خواب ببيند که او را در قبر مي نهند گرفتار مشکلات مي شود و معاش او تنگ مي گردد.
اگر بيننده خواب ببيند که مرده است و دارند او را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويد کسي صدايش را نمي شنود به شدت گرفتار سختي و تنگي مي شود و کسي به ياري او نمي شتابد و دستش را نمي گيرد.
اگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي شود.

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دیدی کسی که او را در قبر بگذارند تعبیرش این است که زندانی خواهد شد.

اگر در خواب دیدی کسی که ببیند بر خانه اش قبر میکند به معنای زیاد شدن عمر ببینده است.اگر در خواب خود قبرستان دیدی تعبیرش صحبت کردن با جاهلان است که دینی فساد دارند.

تعبیر خواب قبر دید آنلی بیتون

دیدن قبرستان ناامیدی است
دیدن قبرستان ویران نشانه بیماری یا نزدیک شدن به مرگ است
دیدن قبر خود ناامیدی و بیمار شدن است , دشمنان شما را دچار مصیبت می کنند
خواندن نوشته سنگ قبر ،وظایف سنگین است

تعبیر خواب قبر معبران غربی

دیدن قبر تازه حفر کندن ،به سختی افتادن به دلیل اشتباهات دیگران است
دیدن راه رفتن روی قبرها مرگ غیر طبیعی یا ازدواج ناموفق است
نگاه کردن به قبر خالی ، نا امیدی و از دست دادن دوستان است
دیدن کسی را در داخل قبر گذاشتن و پوشانده شدن اندامش غیر از سر این است که وضعیت سختی دارد
دیدن قبر کندن این است به دردسر می افتید
رفتن به قبرستان برای تشییع جنازه مشکلات است.

نظرات