تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

4

تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

تعبیر خواب شکستن دندان : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب دندانهایتان را ببینید ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دندان و دندان شکسته را آماده کردایم.

اول از همه باید بدانید که تمامی خوابهایی که میبینید شاید تعبیر نداشته باشد . بیشتر خوابهایی که به وقت صبح قبل از اذان صبح دیده میشوند تعبیر میشوند .

تعبیر خواب شکستن دندان

تعبیر شکستن دندان محمدبن سیرین : اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

تعبیر خواب شکستن دندان حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.
اول: اهل بيت خانواده و بستگان.
دوم: مال.
سوم: منفعت.
چهارم: غم و اندوه.
پنجم: مصرف (گزند و زيان).
ششم: مفارقت وجدائي از خويشان.

تعبیر خواب شکستن دندان محمدبن سیرین

محمدبن سیرین در تعبیر خواب دندان گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید.
اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.
اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.
اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.
اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.
اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید.
اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.
اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.
اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب شکستن دندان حضرت دانيال

حضرت دانيال گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنب دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشان دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن شکستن دندان در خواب

 1. ستاره گفت:

  سلام وقت بخیر. خسته نباشی ، من دیشب خواب دیدم دندان ،، فک پایین که نزدیک عقل هست ،،دیت میزنم و متوجه میشم لق هست و خودم میکنم با فشار دستم ،، یه دندان سفید رنگ و بدون خون ریزی ،، ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 2. ستاره گفت:

  سلام وقت بخیر. من دیشب خواب دیدم انگار دست به . دندان فک پایین میزنم و متوجه میشم لطف هست ،، خودم فشار میدم ودندانم رو میکنم ،، بدون هیچ خون ریزی ،، میشه تعبیر. رو بهم بگید

 3. ShmsFatemeh گفت:

  سلام،من خواب دیدم که دندان ششم پایینی شکسته شد وآن شکستگی رو به شکل پودری سیاه رنگ در دست خودم دیدم ولی تکه ای از دندانم که هنوز در دهنم بود ونشکسته بود سفید رنگ بود.ممنون میشم اگر تعبیرش رو بهم بگین🙏

 4. Fatemeh گفت:

  سلام،من خواب دیدم که دندان ششم پایینی شکسته شد وآن شکستگی رو به شکل پودری سیاه رنگ در دست خودم دیدم ولی تکه ای از دندانم که هنوز در دهنم بود ونشکسته بود سفید رنگ بود.ممنون میشم اگر تعبیرش رو بهم بگین🙏

نظرات