تعبیر خواب بوقلمون / دیدن بوقلمون در خواب چه تعبیری دارد؟

0

در این پست می توانید با انواع تعبیر خواب بوقلمون و تعبیر خواب گوشت بوقلمون و با دیدن بوقلمون در خواب اطلاعات ارزشمندی را درباره‌ی شخصیت‌تان بازگو میکند که در این پست به بررسی تعبیر خواب های مناسب آن می پردازیم.

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون به موضوع و شرایط خواب‌تان بستگی دارد. بنابراین، برای به دست آوردن تعبیر صحیح این خواب، لازم است به نمونه‌های مختلفی از خواب بوقلمون نگاهی بیندازید. در ادامه، به معانی و تعبیرهای مختلف مشاهده‌ی بوقلمون در عامل خواب اشاره می‌کنیم.

تعبیر خـواب بوقلمـون از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر دیدن بوقلمون در خواب، علامت ان است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید ؛ علامت ان است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.
دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ؛ علامت ان است که به تنگدستی دچار خواهید شد ؛ و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
خوردن گوشت بوقلمون در خواب ؛ علامت ان است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.
دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ؛ علامت ان است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.
اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون بطرف انها تیراندازی میکنید ؛ علامت ان است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.

تعـبیر خـواب خریدن و فروختن بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت

کتاب سرزمین رویاها:

بوقلمون می‌خیرید: منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.

شنیدن صدای بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

این خواب نشان می‌دهد، فردی که به شما آسیب و صدمه‌ای وارد کرده‌ است، پس از گذشته مدت‌ها، متوجه‌ی اشتباه‌اش خواهد شد، و می‌خواهد با شما به صلح و آشتی برسد. با گذشت زمان، شما نیز تصمیم خواهید گرفت همه‌ی اتفاقات گذشته را فراموش کنید.

تعبیر خـواب کشتن بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

کتاب سرزمین رویاها:

یک بوقلمون را می‌کشید: بی‌وفایی و خیانت

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آن‌ها تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می‌آورید.
دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
معبرین غربی گویند:

این خواب نشان‌دهنده‌ی ارتکاب یک اشتباه در شغل و حرفه‌تان است. شاید دچار یک بی‌دقتی شده باشید، یا کارتان به درستی پیش نرفته باشد.
اگر بوقلمونی را در خواب کشته باشید، این خواب نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که شما درباره‌ی پول و ثروت بسیار بلندپرواز هستید؛ ولی رسیدن به آن بسیار دشوار است.

 

نظرات