تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب

2

تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب

تعبیر خواب فریاد زدن : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب فریاد میکشید. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب داد و فریاد در خواب به تعبیر برخی معبرین را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب فریاد

تعبیر خواب فریاد امام جعفر صادق(ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید : بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود و بانگ مار ترس و بیم است، اما بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید…..
بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.

تعبیر خواب فریاد یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن فریاد تندرستی و فراخی است.

تعبیر خواب فریاد ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید : اگر ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی. اگر ببینی فریاد زاری می‌آید [احتمالاً منظور از “زاری”، گریه و ناله‌ای است که همراه با دعا و خواستن چیزی باشد]، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شوی. اگر ببینی صدای ناله کردن می‌آید [احتمالاً منظور از “ناله”، صدایی است از روی غم و درد باشد]، یـعـنـی چیز ناخوشایندی میشنوی.
اگر ببینی تو را از جای دوری با فریاد صدا می‌زدند، چنانچه جوابشان را داده باشی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر جوابشان را نداده باشی، یـعـنـی دچار بیماری می‌شوی.

تعبیر خواب فریاد منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : ترسیدن و ناراحت شدن از صدای جیغ بیانگر شنیدن خبری ناگوار به شماست البته اگر در مقابل این نوع جیغ‌ها ناراحتی ای از خود نشان ندادید خبری معمولی به شما خواهد رسید. اگر صدای جیغ زنی را شنیدید که نتوانستید او را ببینید کسی شما را فریب می‌دهد و اگر او را دیدید زنی است که روی شما و اعمال شما و تصمیم‌هایی که می‌گیرید اثر می‌گذارد.

تعبیر خواب فریاد آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید : شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد، در خواب علامت آن است که به دام گرفتاریهایی خواهید افتاد اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید. شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت در خواب، نشانه آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود.
شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب، علامت تصادف خطرناک و شدید است. اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند، نشانه اندوه و بیماری آنها است.

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن فریاد زدن در خواب

  1. شیما عبادالله زاده گفت:

    با سلام من خواهرم پونزده روزه فوت کردن خواب دیدم ناگهان بر سر مزارش در جای دیگری هستم و اسمش رو میدیدم ولی انگار بدون اطلاع من خاک کردن و من رو برای تشییع خبر نکردن هر چی گریه و زاری و داد و بیداد کردم سر خواهرای دیگم انگار نه انگار اصلا منو نه میدیدن نه میشنیدن همش میگفتم چرا به من نگفتین و خاکش کردید ترخدا میشه جواب بدید

  2. سارا گفت:

    سلام من مادرم در خوابش دید که من در تاریکی هستم و فریاد میزنم ولی گریه نمیکنم تعبیرش چیه؟

نظرات