تعبیر دیدن کوه در خواب

1

تعبیر دیدن کوه در خواب

تعبیر خواب کوه : کلا چيزهائي که در زندگي روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه مي کنند در خواب هايمان به صورت آيات عظيم خلقت و طبيعت ظاهر مي گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سيل، صاعقه، گردباد و غيره . شخصيت هائي که دور از دسترس ما به نظر مي آيند به صورت غول، ديوار و از اين قبيل شکل مي گيرند و حوادثي که و قوعشان بيرون از دايره قدرت و حيطه گمان و قياس ما است و به شکل آيات طبيعي تجلي مي نمايند که کوه يکي از شناخته ترين و قابل توجه ترين آن ها است. کوه يا کار بزرگ است يا شخصيت بزرگ و غير قابل دسترس. تشخيص اين که کوه در خواب ديده شده کام است با خود بيننده خواب مي باشد چون خودش بهتر از معبر مي داند درگير چه حوادثي است.

تعبیر خواب کوه

تعبير خواب کوه امام جعفر صادق (ع)

ديدن كوه در خواب بر پنج وجه است.

اول: پادشاهي.

دوم: دليري.

سوم: ظفريافتن.

چهارم: بلندي.

پنجم: رئيسي.

اگر بيند بر كوه نتوانست شدن، دليل نامرداي است.

تعبیر خواب کوه یوسف نبی علیه السلام

دیدن از کوه بالا رفتن عزت دولت باشد

دیدن از کوه به زیر آمدن زیادی غم باشد

تعبير خواب کوه حضرت دانيال

اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه بزرگي رود. اگر بيند كوه از جاي بركند، دليل كه بزرگي را قهر كند. اگر بيند در كوهي مُقام بساخت، دليل كه مقرب پادشاه شود.

تعبير خواب کوه محمد بن سيرين

ديدن كوه در خواب، دليل مال بود كه به حيله به دست آيد. اگر بيندكه در كوه پنهان شد و راه بيرون آمدن نداشت، دليل كه او را به حيله در كاري اندازند و از آن كار به دشواري خلاصي يابد. اگر بيندبر سر كوهي بانگ نماز گفت يا نماز كرد، دليل است كارش بالا گيرد. اگر ديد كه بر دامن كوهي مقام نمود و بيفتاد، دليل غم است.

تعبير خواب کوه جابرمغربي

اگر بيند كوهي بجنبد، دليل كه بزرگي از آن ديار رنجور شود. اگر بيند كوهي مي كند و بر وي آسان است، دليل كه كسي چيزي به وي دهد. اگر بيند بر كوه قاف نشسته است، دليل است اجلش نزديك بود. اگر در خواب خود را به كوه طور بيند، دليل است معتقد پادشاه شود.

اگر بر كوه لسان بيند، دليل است با علما صحبت دارد. اگر بيند در كوهي شد، دليل است در زندانش نمايند يا بميرد. اگر ديد در كوه سوراخي بود و در آنجا رفت، دليل كه از راز پادشاه آگاه شود. اگر بيند كه از كوه سنگ برمي گرفت و از هر جا كه بود مي انداخت، دليل كه نامه هاي پراكنده نويسد. ا

گر بيند از كوه يفتاد، دليل است مرادش برنيابد. اگر بيند نردباني بسته بود از كچ و او بدان نردبان بر سركوه رفت، دليل است مرادش زود برآيد. اگر نردبان را از گل و خشت بيند به تاويل نيكوتر است. اگر نردبان را از مس و برنج بيند، دليل نامرادي است. اگر از آهن بيند، دليل قوت است اگر بيند بر سر كوهي بلند ايستاده بود، دليل است مقرب پادشاه شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب دشت

تعبير خواب کوه منوچهر مطيعي تهراني

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چيزهائي که در زندگي روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه مي کنند در خواب هايمان به صورت آيات عظيم خلقت و طبيعت ظاهر مي گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سيل، صاعقه، گردباد و غيره . شخصيت هائي که دور از دسترس ما به نظر مي آيند به صورت غول، ديوار و از اين قبيل شکل مي گيرند و حوادثي که و قوعشان بيرون از دايره قدرت و حيطه گمان و قياس ما است و به شکل آيات طبيعي تجلي مي نمايند که کوه يکي از شناخته ترين و قابل توجه ترين آن ها است.

کوه يا کار بزرگ است يا شخصيت بزرگ و غير قابل دسترس. تشخيص اين که کوه در خواب ديده شده کام است با خود بيننده خواب مي باشد چون خودش بهتر از معبر مي داند درگير چه حوادثي است. اگر در خواب ببينيد از کوهي عظيم بالا مي رويد کاري بزرگ در دست مي گيريد. اگر ديديد که از کوه به سختي و با رنج و زحمت بالا مي رويد کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پيمائي مي کنيد به سهولت بر دشواري يا آن شخص دور از دسترس چيره مي گرديد.

اگر ديديد بر قله کوهي ايستاده ايد به اوج موفقيت مي رسيد که از آن بيشتر نبايد انتظار داشته باشيد. اگر ديديد از کوهي سر مي خوريد و پائين مي آئيد و خودتان نمي توانيد خويشتن را کنترل کنيد، سقوط مي کنيد و موقعيت خويش را از دست مي دهيد. اگر شما را پرت کردند و پائين افتاديد شما را معزول مي کنند. اگر ديديد در کوهي به غار پناه برديد امنيت مي يابيد يا مجهولي را مي شکافيد و رازي را کشف مي کنيد.

تعبیر خواب کوه ابراهیم کرمانی 

اگر بیند کوه می کند، دلیل که با مردم حیله کند. اگر بیند در کوهی است و بیرون نتوانست آمدن، دلیل که در کاری بماند و خلاصی نیابد.

تعبیر خواب کوه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی ببیند که از بالای کوهی سقوط میکند، جرم و گناهی را انجام میدهد و دچار ضرر و زیان میگردد یا مقام و درجهاش را از دست میدهد و به مقامی پایینتر تنزل میکند. اگر کسی ببیند که بالای قلّهی کوهی رفته است، به هدف یا آرزویش میرسد؛ همیشه رسیدن به هر بلندی از کوه و تپه و … همین تعبیر را دارد. اگر کسی ببیند که کوهی لرزید و سپس آرام گرفت، در آن ناحیه واقعهای ترسناک رخ خواهد داد.

تعبیر خواب کوه آنلی بیتون

۱ـ اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مرده خود از کوهی بالا می رود ، علامت آن است کهدگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود . اما اگر در خواب احساس کند دیگر نمی تواند از کوه بالا برود ، علامت آن است که از رسیدن به مقام ممتازی که آرزو دارد مأیوس خواهد شد.

۲ـ اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می روید ، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت .

۳ـ اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می روید موفق نمی شوید به قله آن برسی ، نشانه آن است که اگر بر ضعفهای روحی خود غلبه یابید می توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید .

۴ـ اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می شوید و در همین زمان از خواب بپرید ، علامت آن است که هنگامی که احساس می
کنید زندگی دلسرد کننده است ، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.

تعبیر خواب کوه در سر زمین رویاها

خواب یک کوه آتش فشان : خبرها و وقایع بسیار خوشایند

یک کوه آتشفنشان در حال فوران و انفجار : اتفاقاتی برای شما خواهند افتاد که توانائی کنترل آنها را نخواهید داشت .

یک مرد خواب کوه آتش فشان ببیند : او خدمتگذاران بدجنس و نادرستی دارد

یک زن خواب کوه آتشفشان را ببیند : آشوب در خانه همراه با مشاجرات عشقی

عشاق خواب کوه آتشفشان ببینند : یکی از آنها فریبکار و دسیسه جو است.

خواب یک کوهنورد : مواظب خودتان باشید ، پشت سر شما از روی غیظ صحبت می کنند

یک کوهنورد در حال صعود به قله کوه : سلامتی و طول عمر

یک کوهنورد در حال پائین آمدن از کوه : کارهای شما با موفقیت روبرو می شوند .

یک کوه در دوردست : خبرهای خوش

شما از کوه بالا می روید :از موانع بسی دشوار عبور خواهید کرد .

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن کوه در خواب

  1. حسام گفت:

    سلام من خواب دیدم بالای کوه بودم بعد وسایلم پهن کرده بودم نشسته بودم بعدش باد اومد گفتم جمع کنم برم وسایلمو جمع کردم اومدم برم پایین ترسیدم گفتم مسیر پایین اومدن سخته نیفتم بعد چنتا زن داشتن کار میکردن یکم پایین تر بعد از خواب بلند شدم

نظرات