تعبیر دیدن رانندگی با ماشین در خواب

0

تعبیر دیدن رانندگی با ماشین در خواب

تعبیر خواب رانندگی : شاید پیش بیایید که در خواب بینید در حال رانندگی هستید. به گفته معبرین تعبیر خواب رانندگی به کنترل , تصمیم گیری , و در کل به غرایزی که شما را در زندگی به پیش میرانند است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب رانندگی را آماده کردایم.

تعبیر خواب رانندگی

تعبیر خواب رانندگی حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گردونه بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه (عزت و آبرو) , ولايت وفرمانروايي , مرتبه ومنزلت , بزرگي , هيبت , خرمي (شادماني و سرور) , رفعت , آساني كارها.

تعبیر خواب رانندگی محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند بر گردون ( ماشین ) نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است.
اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.

تعبیر خواب رانندگی آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید با سرعت ماشین می رانید، نشانه آن است که با گذشتن از مراحلی خطرناک به کامیابی دست خواهید یافت.
اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید، نشانه آن است که از انجام وظایف خود نتایج مساعدی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب رانندگی لیلا برایت

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد.

تعبیر دیدن ماشین در کتاب سرزمین رویاها

خواب يك اتومبيل : خبرهاي با عجله فراوان براي شما فرستاده ميشود .
شما يك اتومبيل داريد : يك هديه مهم دريافت ميكنيد.
به تنهايي رانندگي ميكنيد : بزودي تغيير وضعيت كلي خواهيد داشت.
به اتفاق خانواده در اتومبيل هستيد : بايد از خودتان در مقابل صجبتهايي كه درباره شما مي كنند دفاع كنيد.
با معشوقتان در اتومبيل هستيد: بايد بيشتر بر هوسهايتان غلبه كنيد.
با نامزد يا دوستتان در اتومبيل هستيد: نقطه ضعفهاي شما نمايان ميشود.
به اتفاق اشخاص ديگر در اتومبيل هستيد: از قبول خبرهاي نادرست بپرهيزيد .
يك تصادف اتومبيل : علامت رسيدن پول
اتومبيل واژگون ميشود ولي شما جان سالم بدر ميبريد : از رقيب بپرهيزيد.
به اتفاق دوستان در يك اتومبيل هستيد : بزودي به يك راز پي ميبريد.
به اتفاق يك زن در اتومبيل هستيد : به واسطه يك رسوايي بدنام خواهيد شد.

نظرات