تفریحات

تعبیر دیدن غاز (اردک) در خواب

0

تعبیر دیدن غاز (اردک) در خواب

تعبیر خواب غاز : تعبیر دیدن غاز و اردک در خواب نیز مانند حیوانات دیگر بیشتر بستگی به اهلی بودن یا وحشی بودن آن دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب غاز و اردک را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است.
مال , بزرگي , رياست , فرمانروائي يافتن.
مرغابى سفيد در خواب ، مال يا زن ثروتمند است .
مرغابى سياه در خواب ، كنيز و خدمتكاراست .
اگر ببيند مرغابى را كشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى كند.

تعبیر خواب غاز يوسف نبي عليه السلام

يوسف نبي عليه السلام فرمايد: ديدن مرغ آبي غم واندوه باشد

تعبیر خواب غاز ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مرغابی این است که به اندازۀ آن مال و نعمت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر در ملک و خانۀ خودت باشد، اگر ببینی مرغابی‌ها با تو حرف می‌زنند، یـعـنـی به سبب زنی ثروتمند به سفر رفته و در آن سفر به احترام و سود و منفعت می‌رسی .

تعبیر خواب غاز ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگی از خانواده و فامیل می‌باشد که صاحب مال و اموال و خدمه و حشم زیادی است. اگر ببینی گوشت مرغابی می‌خوری، تعبیرش مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی از اندام و اعضای بدن مرغابی چیزی بدست آورده‌ای، یـعـنـی از مرد بزرگی از خانواده که ثروتمند چیزی بدست می‌آوری.

تعبیر خواب غاز آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می‌کند، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.
اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، علامت موفقیت حتمی است.
اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد
اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می‌برید، علامت آن است که ملکی به شما می‌رسد و به ثروت خواهید رسید.

نظرات