تعبیر دیدن کلوچه و شیرینی در خواب

0

تعبیر دیدن کلوچه و شیرینی در خواب

تعبیر خواب کلوچه : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خواب کلوچه یا شیرینی را ببینید . دیدن کلوچه و یا نان شیرین که طعم شیرینی آن احساس شود , در خواب نعمت و برکت است و جای نگرانی برای بینند خواب نیست . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کلوچه را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب کلوچه

تعبیر خواب کلوچه و شیرینی امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید : ديدن كلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزي فراخ. سوم: نعمت بسيار. چهارم: عيش خوش.
و برای شیرینی هم آمده است که بر شش وجه است : مال حلال , منفعت , علم و حکمت , فرهنگ , ثنای و مدح نیکو , کنیزکی خوبروی.

تعبیر خواب کلوچه و شیرینی یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام فرماید: دیدن شیرینی‌های دیگر زن بخواهد.

تعبیر خواب کلوچه و شیرینی محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلوچه در خواب ، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار. اگر بیند که کلوچه می خورد، دلیل است مال حاصل کند. اگر بیند که کلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دلیل است مال او از دیگران بود.

تعبیر خواب کلوچه و شیرینی منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود. دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید. اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

نظرات