تعبیر دیدن کرفس در خواب

1

تعبیر دیدن کرفس در خواب

تعبیر خواب کرفس : کرفس ماده است که مواد معدنی بسیاری دارد.کرفس در آرامش اعصاب و درمان بیماری های روحی روانی بسیار موثر است. در تعبیر دیدن کرفس در خواب چند معبر یزرگ تعبیر هایی ارائه داده اند که در زیز میخوانیم :

اگر کسی خواب ببیند که کرفس خام می خورد، به غم و اندوه مبتلا می شود ولی اگر در خورش از آن خورده شود، ناراحتی کمتر است. دیدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد، طراوت و سرسبزی و فرح و آرامش است.

 

تعبیر خواب کرفس

تعبیر خواب کرفس محمد بن سيرين 

اگر در خواب ديد كرفس بي وقت خورد، دليل كه غمگين و مستمند شود و بعضي گويند: اگر كرفس ديد و نخورد اندوه كمتر بود.

تعبیر خواب کرفس منوچهر مطيعي تهراني 

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بي هنگام ولي ديدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد طراوت و سرسبزي و فرح و انبساط است.

تعبیر خواب کرفس معبر شرقی

دیدن کرفس در خواب در هر فصلی که باشد دلیل بر غمگین و فقیر شدن است. اما اگر در خواب کرفس دیدید اما آن را نخوردید به معنی غم اندک می باشد.

تعبیر خواب کرفس آنلي بيتون

۱ـ ديدن ساقه هاي ترد و تازة كرفس ، در خواب نشانة آن است كه به بزرگترين آرزوهاي خود دست مي يابيد .
۲ـ اگر ساقه هاي كرفس را در حال فساد و گنديدگي ببينيد ، دلالت بر فوت يكي از اعضاي خانواده شما دارد .
۳ـ خوردن كرفس در خواب ، نشانة لبريز شدن از عشق و محبت است .
۴ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود كرفس مي خورد ، نشانة آن است كه به زودي ثروت كلاني به دست مي آورد .
۵ـ اگر زني خواب ببيند با كرفس غذايي درست مي كند ، علامت آن است كه از ولخرجي ها و زياده رويهاي خود در ديگر امور تأسف خواهد خورد .

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن کرفس در خواب

  1. فرهاد گفت:

    تمام تعبیراتون غم اندوه داره
    یعنی نشد یه تعبیر خواب سرچ کنم غم و اندوه نداشته باشه

نظرات