تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب

0

تعبیر دیدن کر (ناشنوا) در خواب

تعبیر خواب کر : فردی در خواب دیده است که کر شده است به این معنی است که از سخنان و حرفهای مردم ناراحت و آزرده خاطر شده اید.اما اگر در خواب ببیند که کسی دیگر کر شده است به این معنی است که شما حرفی دارید که نمی توانید آن را بیان کنید.آن را مانند یک راز در زندگی خود نگه داشته اید.اگر در خواب دیدید که یکی از نزدیکتان کر شده است به این معنی می باشد که شما با آن فرد به تفاهم نمی رسید و اختلاف سلیقه خواهید داشت.
اگر کسی خود را در خواب ناشنوا دید، از شنیدن سخن حق روی گردان است و اگر خود را به کری زد، از گفتن حق روی گردان است و به شخص منافق نیز تعبیر می شود. اگر در خواب احساس کنید که چیزی نمی شنوید، ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب کر

تعبیر خواب کر امام صادق (ع)

دیدن کری بر چهار وجه است:

درویشی،
تباهی،
غم و اندوه،
بستگی کارها.

تعبیر خواب کر محمد بن سیرین 

دیدن کری به خواب، دلیل بر تباهی دین و نامرادی در دنیا است و دلیل بر مردی منافق است.

تعبیر خواب کر ابراهیم کرمانی

دیدن کری به خواب، دلیل بر بستگی کارها است. اگر کری دید که شنوا شد، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.

تعبیر خواب کر منوچهر مطيعي تهراني 

خویشتن را در خواب کر ديدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده مي شويد يا مطالبي مي شنويد که به طبع شما خوش نمي آيد. اما اگر در خواب ببينيم که ديگري کر شده و ما هر چه مي گوئيم او نمي شنود نشان آن است که چيزي براي گفتن داريم که نمي توانيم بگوئيم. رازي هست که شهامت فاش کردنش را نداريم يا با ديگران عدم تفاهم پيدا مي کنيم.

نظرات