تعبیر دیدن کدو در خواب

1

تعبیر دیدن کدو در خواب

تعبیر خواب کدو : اگر کسی در خواب و در فصل دید که در محل سکونتش بوته کدو سبز شده و کدو داده، منفعت و سود قابل توجهی به او خواهد رسید. کدو در هر صورت و در هر حال در فصل تعبیر نیکو دارد و در غیر فصل نیز زیان آور نیست.

تعبیر خواب کدو

تعبير خواب کدو امام جعفر صادق (ع)

ديدن كدو در خواب بر سه وجه است.

اول: عزو جاه.

دوم: مال و نعمت.

سوم: نظام كارها.

تعبیر خواب کدو حضرت دانیال (ع)

تعبیر بوتۀ کدو، مرد عالم و دانشمند یا پزشکی دانا و عاقل می‌باشد.

تعبير خواب کدو محمد بن سيرين

اگر ديد در خانه او كدو رسته بود به وقت خود، دليل كه جاه و نعمتش افزوده شود. اگر بيمار اين خواب را بيند شفا يابد. اگر بنده بيند آزاد شود. اگر كافر بيند مسلمان شود. اگر مسلمان بيند به وطن باز رسد. اگر فاسقي بيند توبه كند.

تعبير خواب کدو جابرمغربي

اگر ديد كدوي پخته داشت و خورد، دليل كه حاجتش روا شود و توفيق طاعت يابد.

تعبير خواب کدو منوچهر مطيعي تهراني

مي گويند کدو صيفي و گياه بي مزه و بي خاصيتي است ولي اين شهرتي است بي پايه و مايه چرا که در طب سنتي کدو را براي تبريد تجويز مي کردند و به بيماراني که مزاج گرم داشتند يا صفراوي بودند مي خوراندند شايد به همين علت است که معبران کدو را در خواب خوب دانسته و براي آن تعبيرات نيکو نوشته ند.
ابن سيرين مي گويد اگر کسي در خواب ببيند که در خانه اش کدو روئيده به عزت و جاه و آرزوي بيننده روياست و بستگي به اين پيدا مي کند که بيننده خواب درگير چه آرزوئي باشد. جايز مراکشي مي گويد چنانچه کسي در خواب ببيند کدوي پخته مي خورد حاجتش برآورده مي شود.

انواع خوراک هاي کدو نيز همين تعبير کدوي پخته را دارد و اين در صورتي است که در عالم خواب بدانيم غذايي که مي خوريم از کدو فراهم آمده. داشتن ترديد در خواب موضوع را نفي مي کند و به اثبات متمايل نمي شود اين درباره چيزهاي ديگر هم صدق مي کند. مثلا اگر در خواب دستبندي زرد رنگ داشته باشيد و اين ترديد در شما به وجود آيد که طلاست يا برنج؟ قطعا برنج است و طلا محسوب نمي شود. در مورد کدو نيز اين معني هست، غذايي که بدانيد از کدو تهيه شده نشان برآمدن آرزوي بيننده خواب است. از امام صادق عليه السلام نقل است که ديدن کدو در خواب عزت و نعمت و انتظام کارهاست و روي هم رفته ديدن کدو در خواب نيکو است

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن کدو در خواب

  1. razi گفت:

    من خوابهای زیادی میبینم مثلا یبار خواب دیدم تو صحن امامرضام و ی گوشه اش از کاشیهای دیوارش ک انگار بین مناره ست کلمه یامن یکفی نوشته..و مک با دیدنش خیییلی گریه کردم…میشه تعبیر این خوبو بگین برام…خوابش طولانی بود اما مهمش انگا همین بود..لطفا جوابمو بدین با تشکر

نظرات