تفریحات

تعبیر دیدن کتان در خواب

0

تعبیر دیدن کتان در خواب

تعبیر خواب کتان : معبران کتان دیدن در خواب را نشان از آرامش و آسوده شدن فکر و جسم می دانند.

اگر کسی در خواب دید که جامه ای از کتان پوشیده است به معنی نیکویی می باشد.

اگر کسی در خواب دید تخم کتان دارد به این معنی است که سود و مالی فراوان به او میرسد.

تعبیر خواب کتان

تعبیر خواب کتان محمد ابن سیرین بصری

دیدن کتان در خواب مال حلال است. اما منفعت آن کمتر از پنبه است و پوشیدن جامه کتان، دلیل مبارک است. اگر بیند تخم کتان می خورد، دلیل که مال تمام حاصل کند.

تعبیر خواب کتان منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن کتان در خواب آرامش خیال و آسودگی فکری و راحت جسم است و چنان چه در خواب ببینید جامه ای از کتان پوشیده اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید به آرامش می رسد و فرصت راحت می یابید. کاستن کتان نیکو کاری و خدمت به مردم است و داشتن تخم کتان نعمت است و سود و مال.

پنبه صرفا سود و مال و بهره است ولی کتان راحت و آسودگی را اضافه دارد. اگر در فصل گرم ببینیدجامه ای از کتان پوشیده اید بهتر از این است که در فصل سرما کتان در خواب ببینید. چه در خواب احساس گرما داشته باشید و چه واقعا تابستان و هوا گرم باشد تعبیر یکسان است ولی اگر در سرمای زمستان کتان پوشیده باشید یا در خواب با وجود این که سردتان است ببینید کتان بر تن دارید نشان کار باطل و تلاش بیهوده است. خواب شما می گوید یا برای خودتان کاری می کنید که نتیجه نمی گیرید یا خدمتی به دیگران می کنید که آن ها قدر خدمت شما را نمی دانند و برای کارتان ارج و ارزش قایل نیستند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب کتان در سر زمین رویاها

خواب کتان سفید: پول و موففیت.

شما کتان روشن پوشیده اید : شانس.

دیگران لیاس کتانی پوشیده اند : پول نصیب شما میشود.

بچه ها لیاس کتانی پوشیده اند : خبرهای بسیار خوش.

پارچه کتانی کثیف : یک ضرر بزرگ در کارها.

پارچه های کتانی لکه دار : بدشانسی در عشق.

با کتان لباس میدوزید: بر بزرگترین مشکلات غلبه خواهید کرد.

پارچه های کتان را خشک میکنید : علامت پایان مشکلات .

زیرجامه های کتانی : پول فراوان در آینده .

نظرات