تفریحات

تعبیر دیدن کبک در خواب

0

تعبیر دیدن کبک در خواب

تعبیر خواب کبک : کبک پرندگانی از تیره قرقاولان هستند. کبک‌ها اغلب پرندگان کوچنده در بر قدیم با جثه‌ای متوسط هستند. چون کبک در کوهستان و لاي سنگ ها و صخره ها زندگي مي کند به ثروت و دارايي دور از دسترس نيز تعبير شده که با صعوبت بسيار به چنگ بيننده خواب مي آيد ولي بيشتر معبران کبک را زن دانسته اند.

تعبیر خواب کبک

تعبیر خواب کبک حضرت امام جعفر صادق (ع)

ديدن كبك بر چهار و جه است.

اول: پسر.
دوم: دوست.
سوم: رامش كار(رفاه و آسايش).
چهارم: كام دل يافتن (به کام دل رسيدن).

تعبیر خواب کبک محمدبن سيرين

كبك در خواب، دليل بر زني خوبروي باشد يا كنيزكي صاحب جمال. اگر بيند كبكي بگرفت، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر بيند گوشت كبك خورد، دليل كه لباسي به وي بخشند.

تعبیر خواب کبک ابراهيم كرماني

اگر بيند گلوي كبك ببريد، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.

تعبیر خواب کبک جابرمغربي

اگر بيند كبك نر داشت، دليل بر پسر باشد و كبك ماده، دليل بر زن و كنيزك موافق است.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبک منوچهر مطيعي تهراني

اگر مردي مجرد يا جواني ازدواج نکرده در خواب ببيند کبکي دارد، يا کبکي را زنده گرفته يا سر به دنبال کبکي نهاده تا او را به چنگ آورد و بگيرد با زني ممتاز و صاحب جمال ازدواج مي کند. اين تعبير براي دختران دم بخت نيز هست زيرا در خواب قادر نيستيم نرينگي و مادينگي کبک را تشخيص دهيم لذا تعبير براي زن و مرد يکي است.

معبران قديمي کبک را زني خوبروي دانسته اند و چنانچه در خواب خويش کبکي ببينيم با زني صاحب جمال برخورد خواهيم کرد. چون کبک در کوهستان و لاي سنگ ها و صخره ها زندگي مي کند به ثروت و دارايي دور از دسترس نيز تعبير شده که با صعوبت بسيار به چنگ بيننده خواب مي آيد ولي بيشتر معبران کبک را زن دانسته اند.

اگر بيننده خواب ببيند که در خواب گوشت کبک مي خورد از يک زن ممتاز و برجسته مالي به دست مي آورد يا به هر طريق از طرف او سود مي برد و بهره مند مي گردد. ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب ببيند که گوشت کبک مي خورد بزرگي لباس به او مي بخشد. از جابر مراکشي نقل شده که داشتن کبک نر نشان آوردن پسر است و داشتن کبک ماده گوياي آن است که بيننده خواب صاحب دختر مي شود يا زني مي گيرد که از آن زن چند دختر به دنيا مي آيد.

اگر در خواب ببينيد که کبکي داريد که در حياط خانه شما مي خرامد و دانه بر مي چيند از هم صحبتي و زندگي مشترک با زني خوش خوي و آرام و موافق که در عين حال خوشگل هم هست متمتع مي گرديد. اگر در خواب ببينيد که کبکي در خانه شما تخم گذاشته صاحب ثروت مي شويد که يک زن عامل تحصيل آن است و او زني است برجسته و زيبا. اگر در خواب ببينيد که کبکي داشته ايد و آن را گم کرده ايد زني خوب روي را از دست مي دهيد و چنانچه چنين زني در زندگي شما نيست زيان مي کنيد و اين زيان بر شما دشوار خواهد بود.

از ابراهيم اشعث نقل است که اگر ببينيد در خواب گلوي کبکي را بريده ايد به طوري که خون گلوي کبک را در خواب ببينيد با يک دختر ازدواج کرده و زفاف خواهيد داشت. نوشته اند اگر بيماري در خواب ببيند که گوشت کبک مي خورد شفا مي يابد و چنانچه وامداري ببيند گوشت کبک مي خورد مالي به دست مي آورد که با آن هم مي تواند سرمايه کند و هم ديون خويش را بپردازد. به هر حال ديدن کبک در خواب خوب است.

تعبیر خواب کبک آنلي بيتون

۱ـ ديدن كبك در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك اوضاع مناسبي به دست مي آوريد تا ثروتي گرد آوريد .
۲ـ به دام انداختن كبك در خواب ، علامت آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .
۳ـ كشتن كبك در خواب ، نشانة آن است كه بخشي از ثروت شما به ديگران واگذار خواهد شد .
۴ـ خوردن گوشت كبك در خواب ، نشانة آن است كه از افتخارات و شهرت خود بهره خواهيد برد
۵- ديدن كبكها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آينده اي اميد بخش است

نظرات