تعبیر دیدن کاریز در خواب-تعبیر خواب قنات

1

تعبیر دیدن کاریز در خواب-تعبیر خواب قنات

تعبیر خواب کاریز : قنات یا کاریز یا کهریز راه‌آب یا کانالی است که در زیرِ زمین کنده شده، تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان یابد. این جوی یا کانال در عمق زمین برای ارتباط دادنِ رشته‌چاه‌هایی است که از مادر چاه سرچشمه می‌گیرد. مادرچاه‌ها معمولاً یک چشمهٔ زیرزمینی هستند. قنات‌ها به‌منظور هدایت آب و مدیریّت آن برای کشاورزی و سایر مصارف به کار گرفته می‌شوند. این کانالِ قنات ممکن است تا رسیدن به سطح زمین چندین کیلومتر طول داشته باشد و به محل خروجیِ آب دهانهٔ کاریز یا سر قنات یا دهن فره می‌گویند.

دیدن کاریز – قنات در خواب بسته به حالتش تعبیری متفاوت دارد آب زلال برابر است با خوشبختی و آب کدر برابر با فقر می باشد.

 

تعبیر خواب کاریز

تعبیر خواب کاریز  محمد بن سیرین

اگر کسی بیند در جائی کاریز می کند، دلیل که با مردم خود مکر سازد، این تا وقتی بود که آب پدید نشده بود، اما چون پدید آمد و روان شد، حکم تاویل آن به نکاح کند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب کاریز جابر مغربی

اگر بیند باغ را از کاریز آب داد، دلیل که با زن خود مجامعت کند.

تعبیر خواب کاریز منوچهر مطیعی تهرانی

قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد.در چنین حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی خواهید کرد.اگر در خواب قنات خشک باشد به عسرت و تنگدستی گرفتار می آئید و اگر آب آن قنات که در خواب می بینید کدر و تاریک و گل آلود باشد معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام بخش.

تعبیر خواب کاریز ابراهیم کرمانی

اگر بیند از کاریز آب روان شد، دلیل که مال به حیله جمع کند. اگر بیند در کاریز افتاد، دلیل که به مکر و حیله دچار شود.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن کاریز در خواب-تعبیر خواب قنات

  1. محیا گفت:

    درخواب قناتی دیدم ک آب زلالی داشت در آن وسایل زندگی بود از شادی یک سبد میوه برداشتم برای مهمان

نظرات