تفریحات

تعبیر دیدن کفش در خواب

0

تعبیر دیدن کفش در خواب

تعبیر خواب کفش : کفش یک پوشش است و فرد با کفش محکم و استوار قدم برمیدارد, برخی معبران کفش را تغییر رویکرد در زندگی و دیدگاه در زندگی و برخی دیگر کفش را به زن تعبیر کرداند , ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب کفش را آماده کردایم.

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
زن , خادم , کنیزک , قوت و نیرومندی , معیشت , مال , سفر (مسافرت).

تعبیر خواب کفش حضرت یوسف (ع)

حضرت یوسف (ع) فرماید : تعبیر دیدن کفش در خواب سفری است که در ان همسر آینده تان را می بینید

تعبیر خواب کفش منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب کفش زن و همسر است
تعبیر خواب کفش برای زنان، زندگی زناشویی است که شوهر اصل کلی آن است
تعبیر خواب کفش برای مردی که زن دارد به روابطش با همسرش بر می گردد
تعبیر خواب کفش برای کسی که مجرد است ازدواج است
تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه جدایی از همسر است
تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای فرد مجرد ازدواج با زنی کج خو و بد اخلاق است
تعبیر خواب کفشی که تنگ است و پا را می زند این است که با همسرتان به اختلاف می خورید
تعبیر خواب کفشی که تنگ شده است تقاضایی از سوی همسر است که توان برآوردن آن را ندارید
تعبیر خواب مردی که کفشش سوراخ شده است این است که زنش به او خیانت می کند
تعبیر خواب کفشی که بسیار فرسوده شده و قابل پوشیدن نیست این است که همسرش بیمار است.

تعبیر خواب کفش محمد بن سيرين

محمد بن سيرين گوید : ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر درخواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.
اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.
خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.
اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.

نظرات