تفریحات

تعبیر دیدن کبوتر در خواب

1

تعبیر دیدن کبوتر در خواب

تعبیر خواب کبوتر : کبوتر پرنده ای است که به راحتی اهلی می شود و ان را از هر کجا رها کنی باز به لانه اش باز می گردد , کبوتر در تمام کشورها نماد عشق و محبت , صلح و دوستی است. دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است , ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کبوتر را آماده کردایم.

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد: ديدن كبوتر بر پنج وجه است.
زن , كنيزك , مال , نامه كه از غائب (غايبي) رسد , رياست .

تعبیر خواب کبوتر ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌ اگر ببینی “جوجه‌کبوترهای” زیادی داری، یـعـنـی از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد، اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد. اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، یـعـنـی به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

تعبیر خواب کبوتر مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی : اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید.
اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.
اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند.
اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.
اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد.

تعبیر خواب کبوتر جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: کبوترهای سفید و سبز بهترین تعبیر را دارند. اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، یـعـنـی ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود. اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوتری در خانۀ تو مُرد، یـعـنـی مسافر تو از سفر برمی‌گردد.

تعبیر خواب کبوتر آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كبوتران جفت گيري مي كنند و لانه مي سازند ، نشانة آن است كه در روزگاري صلح آميز و پر از صفا ، در خانه اي زيبا با كودكاني حرف شنو و مطيع در ناز و نعمت بسر خواهيد برد .
شنيدن صداي محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به ياري كسي داريد اما با مرگ نوميد و اندوهگين مي شويد ، شايد پدر خود را از دست بدهيد .
ديدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بي وفايي يا مرگ از هم جدا مي شوند .
ديدن كبوتر سفيد در خواب ، نشانة وفاداري دوستان و به دست آوردن محصولاتي فراوان است .
ديدن يك دسته كبوتر سفيد در خواب ، نشانة پيشرفت در آينده و زندگي صلح آميز است .
اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم مي رسند و از حال و احوال دوستي كه دورتر از شما زندگي مي كند خبرهايي خوب خواهيد شنيد .
ديدن كبوتري خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه مي كند . با شنيدن خبر معلول شدن يك دوست ، موجي از اندوه سواحل شادي شما را درهم مي كوبد .
اگر خواب ببينيد صداي كبوتران را از آشيانه شان مي شنويد ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزنداني مطيع خواهيد شد . اگر دختري جوان چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .
اگر خواب ببينيد كبوتران را با تفنگ هدف قرار مي دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتي شما در زندگي هويدا خواهد شد .
ديدن كبوتراني در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنيدن خبرهايي خوب است.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن کبوتر در خواب

  1. ساحره گفت:

    خواب دیدم:سه تا کبوتر چاهی توی یه جایی شبیه به کوه هستن که یکیشون این اون طرف دوتاشون پیش من.یکی از اونایی که پیش منه به اون یکی اشاره میکنه که بره پیش کبوتری که اون طرف کوه..

نظرات