تعبیر دیدن گوش در خواب

0

تعبیر دیدن گوش در خواب

تعبیر خواب گوش : تعبیر خواب گوش که یکی از حساسترین عضو بدن بشمار می آید بگفته معبران بسیار متفاوت است و بستگی به چگونه دیدن گوش در خواب دارد , ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب گوش را آماده کردایم.

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گوش عبارتند از: زن , دختر , دوست , یار و رفیق , پسر یا «غلام» , بیم و ترس .

تعبیر خواب گوش محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: اگر مردي ببيند يک گوش او افتاده همسرش را طلاق مي دهد يا دخترش مي ميرد و افزوده برخي معتقد ند که اجلش نزديک است. اين است عقيده ابن سيرين اما نداشتن يک گوش در خواب نشان فريب خوردن است. و چنانچه بيننده خواب ببيند يک گوش يا قسمتي از يک گوش را ندارد، در کارش نيرنگ مي کنند و او را فريب مي دهند.

تعبیر خواب گوش منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد گوش هايتان بزرگ و غير طبيعي شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد يا کاري مي کنيد که عاقلانه نيست و خودتان به اشتباهي که مرتکب شده ايد وقوف مي يا بيد. اين گوش غير طبيعي و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوري بد مي کنند و بد مي گويند . حرف بسيارخواهند زد. اگر ببينيد گوش هايتان کوچکتر از اندازه طبيعي شده انتظاري طولاني و خسته کننده تحمل خواهيد کرد. طوري خواهد شد که چندي در انتظار شنيدن يک خبر مضطرب و ملتهب خواهيد بود . اگر ببينيد يک گوش شما بزرگ و ديگري کوچک شده دچار شک و ترديد و دودلي مي شويد و نمي دانيد چه تصميمي بگيريد و اعمالي ضد و نقيض مي کنيد که خودتان به عدم هماهنگي کارها يتان توجه مي يابيد. اگر بيننده خواب ببيند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او اتهام مي زنند و صفتي را به او نسبت مي دهند که در وي نيست.

تعبیر خواب گوش اسماعیل بن اشعث

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که دارای فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.

تعبیر خواب گوش لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو مي گويد : گوش دراز : بدگويي
گوشهاي خر: شما کارهاي احمقانه انجام خواهيد داد
آن را شستن : شما را دوست دارند ، يا خبرهاي خوبي خواهيد شنيد
بيمار : کسي شما را آزار خواهد داد
زيبا : شانس در دوستي
داشتن چندين گوش : نشانه بد يمني
آنها را با دست گرفتن : ناراحتيهاي خانوادگي
گوش کردن: همراهان بسياري خواهيد داشت

نظرات