تعبیر دیدن گورخر در خواب

0

تعبیر دیدن گورخر در خواب

تعبیر خواب گورخر : گورخر یک حیوان رام نشده است و آزادانه در حیاط وحش زندگی میکند. دیدن گورخر در خواب بستگی به نوع خواب شما دارد , ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب گورخر را آماده کردایم.

تعبیر خواب گورخر

تعبیر خواب گورخر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده، دلیل که غنیمتی به وی رسد. اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود، دلیل که عاصی و گناهکار بود و مفارقثت از اهل اسلام جوید. اگر بیند گورخر با وی جنگ و نبرد می کرد یا سر از وی کشیده می داشت، دلیل بر سختی کارو غم و رنج است که بدو رسد. اگر گورخر را به شکار بگرفت، دلیل که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند دو گورخر با وی جنگ می کردند، دلیل که از بهر وی دو مرد فاسق با یکدیگر جنگ کنند. اگر دید گورخر را به خانه آورد، دلیل که فاسقی را به خانه آورد .

تعبیر خواب گورخر کرماني

کرماني گويد: تعبیر گورخر، مردی جاهل و نادان و احمق است که عقل و خرد و علم و فرهنگ ندارد. اگر ببینی سوار گورخر نابینایی شده‌ای، یـعـنـی مال و اموال فوق العاده زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی به شکل گورخر درآمده‌ای، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار اشکال و نقص خواهد شد. اگر ببینی شیر گورخر می‌خوری، تعبیرش صلاحیت می‌باشد.

تعبیر خواب گورخر جابرمغربي

جابرمغربي گويد: ديدن پوست و گوشت گورخر به خواب، مال و غنيمت است. و بعضي ازمعبران گويند جاه و عزت است. اگر بيند سرگورخر يافت، دليل كه هزار درم بيابد، يا با مهتري بزرگ او را صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند سرگورخر مي خورد، دليل كه عبادت بسيار كند و دين ورزد. اگر بيند گورخران از پيش او مي گريختند، دليل كه از مسلمانان مفارقت جويد و به راه فساد آيد.

تعبیر خواب گورخر آنلي بيتون

آنلي بيتون گوید: دیدن گورخر در خواب ، نشانة آن است که به کارهای متنوع علاقمند خواهید شد .
دیدن گورخر وحشی در خواب ، نشانة آن است که به راهی پا خواهید گذاشت که هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود .

نظرات