تعبیر دیدن گندم در خواب

0

تعبیر دیدن گندم در خواب

تعبیر خواب گندم : تعبیر خواب گندم و جو همانند هم است , گندم و جو در تغذیه و سلامت انسان تاثیر بسیار مهمی دارد. دیدن گندم در خواب بسیار خوب است . دیدن گندم در شرایطی که خشک باشد , پاک شده باشد و یا در مزرعه , خیر و برکت است جای نگرانی برای بیننده خواب نیست. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب جو و گندم را آماده کردایم.

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمايد: ديدن گندم درخواب سه وجه بود. اول: معزول شدن. دوم: تصرف کردن. سوم: غربتي (بي زن و مجرد بودن).

تعبیر خواب گندم حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در زمین خودت گندم می‌کاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

تعبیر خواب گندم محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گندم، دلیل بر روزی حلال است که به رنج به دست آید. اگر دید گندم پخته می خورد، دلیل که غمگین شود. اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او خواهد بود.

تعبیر خواب گندم منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني می گويد : ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چه مزرعه اي که در آن گندم کاشته با شند. گندم خير و برکت و معيشت است. اگر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شود ولي اين گوياي پولي است که به دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي که با آن بتوانيد پس انداز کنيد و پول دار شويد. اگر در خواب ببينيد کيسه اي گندم داريد پول زيادي به دست مي آوريد و اگر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند مي شويد. اگر مزرعه اي گندم داشته باشيد کاري مي کنيد که خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران. اگر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چنانچه ببينيد سنبله گندم را مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شد و از نظر تامين معاش به شدت در مضيقه مي افتيد.

تعبیر خواب گندم ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در حال کشت گندم هستی، تعبیرش این است که خیر و خوبی به تو می‌رسد، اگر ببینی گندم کاشته‌ای، تعبیرش این است که گندم در آن سرزمین ارزان می‌شود .
اگر ببینی خوشه‌های گندم را می‌خوری، تعبیرش قحطی می‌باشد.
اگر ببینی گلۀ شتری که دارای بار جو و گندم می‌باشد در زمین یا روستائی جمع شده‌اند، یـعـنـی دشمنانی در آنجا جمع می‌شوند که از آن‌ها خیر و برکت می‌رسد.

تعبیر خواب گندم اسماعیل بن اشعث

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .

تعبیر خواب گندم آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏ گويد: ديدن مزارع وسيع در خواب ، علامت آن است كه سودي كلان از تجارت و كارهاي خود به دست خواهيد آورد .
ديدن گندمهاي رسيده و آمادة برداشت در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي حتمي دست مي يابيد و با عشق زندگي خود را ادامه مي دهيد .
اگر خواب ببينيد دانه هاي درشت گندم را در خرمن كوب مي ريزيد ، علامت آن است كه در سعادت به روي شما گشوده خواهد شد .
ديدن كيسه هاي گندم در خواب ، علامت آن است كه به زودي به اوج پيروزي و موفقيت خواهيد رسيد .
اگر خواب ببينيد ، گندمها ، در انبار خيس شده اند ، علامت آن است كه منافع شما به دست دشمنان تباه مي گردد .
خوردن جوانة گندم در خواب ، علامت آن است كه براي رسيدن به حق خود به سختي تلاش مي كنيد و سرانجام آن را به دست مي آوريد .
اگر خواب ببينيد هنگام بالا رفتن از تپه اي پوشيده از گندم ، ساقه ها را مي گيرد و خود را بالا مي كشيد ، علامت آن است كه از سعادتي بزرگ بهره مند مي شويد ، و به مقامي ويژه دست مي يابيد.

نظرات