تعبیر دیدن گنجشک در خواب

5

تعبیر دیدن گنجشک در خواب

تعبیر خواب گنجشک : گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود. برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است. به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می شنویم.

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک حضرت امام جعفر صادق

ديدن گنجشكان در خواب بر نه وجه است. اول: پادشاه. دوم: والي. سوم: مردي بزرگ قدر. چهارم: غلام خوبروي. پنجم: قاضي. ششم: بازرگان. هفتم: مرد راهزن. هشتم: مرد با خصومت. نهم: مردي كه به جماع كردن مولع بود.

تعبیر خواب گنجشک يوسف نبي عليه السلام

ديدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلي است

تعبیر خواب گنجشک حضرت دانيال 

گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بيند كه آن به دام يا حيلتي بگرفت، دليل كه با مردم بيقدر مكر و حيلتي سازد و آنان راقهر كند. اگر بيند گنجشك ماده بگرفت، دليل كه زني با قدر بر وي ظفر يابد. اگر بيند از گوشت وي بخورد، دليل كه مال آن زن بدان قدر كه گوشت وي خورده بود بدو رسد. اگر بيند گنجشك از آشيانه بيرون آورد، دليل كه بدو رنج و ملامت رسد.

تعبیر خواب گنجشک ابراهيم كرماني و محمدبن سيرين

اگر بيند بچگان گنجشك را شكار مي كرد و گردن ايشان را فرو مي شكست و در انبان مي نهاد، دليل كه معلمي كودكان كند و اندام ايشان را به چوب خورد كند. اگر بيند گنجشكي سرخ را صيد كرد، دليل است زني خوبروي خواهد يا كنيزكي با جمال بخرد.

اگر بيند گنجشكي زرد يافت، دليل كه زني بيمار گونه خواهد و معبران گويند: گنجشك يافتن درخواب، فرزند است يا غلام. اگر بيند گنجشكي كور داشت، دليل كه با مردي هوادار بدفعل دوستي نمايد و گفته اند كه يافتن گنجشك در خواب، دليل كه اگر درويش درم بيابد، اگر توانگر بود، شش هزار درم بيابدو خانه گنجشك در خواب، دليل بر خير و خرمي و ايمني بود.

اگر بيند بچگان گنجشگ را از خانه بيرون آورد، دليل كه او را فرزندان باشند از حلال و حرام. اگر به خواب ديد كه گنجشك آواز او را مي شيند، دليل كه سخنهائي شنود كه او را از آن شگفت آيد و معبران گويند كه آواز گنجشكان در خواب تسبيح كردن بود. اگر بيند گنجشكان بسيار او حاصل شدند، دليل كه بر قومي سروري كند و مال بسيار يابد.

تعبیر خواب گنجشک ابراهيم كرمانی

گنجشك درخواب، چون يكي بيند فرزند بود. اگر بيند گنجشكان بسيار بانگ مي داشتند، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند گنجشك بسيار بدو بخشيدند، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند گنجشك را بكشت يا در دست او بمرد، دليل كه زياني بدو رسد و فرزندش بميرد. اگر ديد خانه گنجشك را فرا گرفت، دليل كه او را فرزندي آيد درشت و بزرگ اندام.

تعبیر خواب گنجشک ابوخلده

پيش محمدبن سيرين بودم كه مردي بيامدو گفت: به خواب ديدم كه در آستين گنجشكان داشتم و يكي يكي را بيرون مي آوردم و مي كشتم و شهادت مي گفتم و آن را در چاه مي انداختم، تاويلش چگونه بود؟ محمدبن سيرين گفت: خانه كجا داري؟ گفت: فلان محله و فلان كوچه. محمدبن سيرين گفت: يك ساعت بنشين تا بازآيم. پس برخاست و نزد پادشاه رفت و او را آگاه كرد كه حال خبيثي است و درميان مردم است.

مردمان پادشاه را به خانه او درآمدند و در آنجا جستجو كردند، ديدند كه قريب به پنجاه مرد را كشته و در آنجا انداخته، بدانستند كه آن مرد ايشان را مي كشته و در چاه مي انداخته. پادشاه وقت بفرمود تا او را كشتند و مردم از تعبير اين به شگفت ماندند. تعبير گنجشك درخواب به كودك خورد بود و تاويلش از نيك و بد آن بر كودك بود.

تعبیر خواب گنجشک منوچهر مطيعي تهراني

گنجشک ظاهرا بي آزار است ولي براي مزارع و سر درختي ها و ميوه ها زيان رسان است که روستائيان بيشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردي است پر هيا هو اما فاقد اصالت و ريشه و مالي است که دير نمي پايد و زود از چنگ دارنده آن مي رود. برخي از معبران گنجشک ماده را به زن تعبير کرده اند که اگر پرهاي رنگين داشته باشد خوب روي است و چنانچه مثل قناري زرد باشد بيمار گونه است.

به طور سمبليک هوس هاي زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان مي دهند و اين چيزي نيست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود مي پرد و مي رود و فقط بانگ و صدايش را از خانه همسايه مي شنويم. چنانچه ببينيد که گنجشکي در قفس داريد با مردي مدعي قدرت برخورد مي کنيد که بر او مسلط مي شويد و پيروزي حاصل مي نمائيد.

اگر گنجشکان بسياري را بر درخت ديديد که صدا مي کردند و جيک جيک مي نمودند کساني پشت سر شما بد مي گويند و عيب جوئي مي نمايند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عيبي در شما سراغ دارند که نمي خواهند بگويند يا نمي توانند فاش کنند.

تعبیر خواب گنجشک لوک اويتنهاو

گنجشک : دعوا و تشنج
شليک کردن به سوي گنجشک : انجام عملي بيهوده
گرفتن آن : ملاقات غير منتظره

تعبیر خواب گنجشک آنلي بيتون

۱ـ ديدن گنجشك در خواب ، نشانة آن است كه زندگي شما لبريز از عشق و آسايش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهاي غم انگيز ديگران گوش مي سپارد و با بخشندگي به ديگران ، محبوبيتي به دست مي آوريد .
۲ـ ديدن گنجشكي زخمي در خواب ، نشانة اضطراب و پريشان خاطر شدن است

5 دیدگاه در “تعبیر دیدن گنجشک در خواب

 1. Benjamin گفت:

  من در خواب دیدم که از لب پنجره ام یک جفت گنجشک آمدند به اوتاقم بعد از چند لحظه کی از جوجه هاشون رو به داخل اوتاقم اوردم من هم به آن ها غذا دادم

 2. مهشید گفت:

  باسلام وخسته نباشید.من خواب دیدم درکنار شوهرم یک گنجشک مادر همراه بچه گنجشک روی زمین فرود آمدند.من کاملا مضطرب ونگران بودم اما شوهرم همش تکرار میکرد الان آروم میشه در همان لحظه بچه جوجه به قلب مادرش نوک زد ونوک او وارد سینه ی مادر گنجشک شد!خیلی حس بدی بود.یعنی تعبیرش چی میتونه باشه؟باتشکر

 3. Hamid گفت:

  سلام من خواب دیدم که یک کبوتر در قفس داریم و از منار ی رودخانه رد میشیم تعدادی پرنده شبیه گنجشک هستند و من میگم فقط من میتونم اونها رو بگیرم و واقعا هم تونستم چند تا رو بگیرم

 4. Zakieh گفت:

  سلام من خواب دیدم ک خونمون پراز گنجشک شده ووقتی ک من رفتم تو خونه همشون سمت راست سروگردن من چسبیدن و من خیلی ترسیده بودم ومامانم و داداشم گنجشکارو ازمن جدا کردن

 5. محمد گفت:

  به نام خدا . سلام من امروز خواب دیدم که یک تله گنجشک دارم .چند روز بود با اون تله واقعی داشتم تو روستا گجنشک می‌گرفتم . تا خوابیدن تله دیدم گنجشک که تو واقعیت میخواستم نر بگیرم نمی‌تونستم بگیرم اما در این خواب دیدم گنجشک نر گرفتم گنجشک نر رو گذاشتم توی تله …

نظرات