تعبیر دیدن گنبد در خواب

0

تعبیر دیدن گنبد در خواب

تعبیر خواب گنبد : دیدن گنبد یا گلدسته در خواب جای نگرانی ندارد بیشتر معبران دیدن گنبد در خواب را به زن و منفعت تعبیر کرداند, ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب گنبد را آماده کردایم.

تعبیر خواب گنبد

تعبیر خواب گنبد ابن سیرین

ابن سیرین گوید : ديدن گنبد درخواب، دليل زن است. اگر در خواب گنبدي پاكيزه بيند، دليل است زني خوبروي بخواهد.

تعبیر خواب گنبد منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گوید : امروز چون گنبد را فقط در زيارتگاه ها و اماکن مذهبي مي بينيم ديدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصي است از روحانيت و اعتقادات مذهبي که در هر يک از ما به نحوي جلوه مي کند. کلا اگر در خواب گنبدي ببينيم طوري غمين و اندوهگين مي شويم که به دل جوئي و محبت ديگران نياز پيدا مي کنيم. اين نيز غمي است که از روحانيت جدا نيست. ديده ايد که عامه مردم به وقت برخورد با گرفتاري ها و غم ها و مشکلات نذر و نياز مي کنند يا توسل مي جويند ديدن گنيد در خواب تصويري است از همين نوع گرفتاري ها. لحظاتي پيش مي آيد که انسان دل گرفته و غم زده ترجيح مي دهد در يک زيارتگاه باشد و گريه کند. حتي فقط گريستن او را تسکين نمي دهد. ديدن گنبد در خواب گوياي چنين حالتي است که غم نيست و شادي هم نمي تواند باشد بلکه دل گرفتگي است. اگر گنبدي را از فاصله دور در خواب ببينيد به يک سفر زيارتي مي رويد و اگر در جائي باشيد که سقف آن گنبد داشته باشد کسي از شما دل جوئي مي کند.

تعبیر خواب گنبد جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیرهای گنبد عبارتند از: زن , بزرگی , منفعت , عزت و جاه

تعبیر خواب گنبد اسماعیل بن اشعث

اسماعیل بن اشعث می‌گوید : اگر ببینی گنبد یا مناره در آتش بزرگی سوخته است، یـعـنـی «پادشاه» آنجا به هلاکت می‌رسد.

تعبیر خواب گنبد آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید : اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظرة غریبی چشم دوخته اید ، علامت آن است كه تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی افتخارآمیز دست می یابید .
اگر در خواب از فاصلة دوری گنبدی ببینید ، نشانة آن است كه هرگز به انتهای جادة آرزوها نمی رسید .

نظرات