تعبیر دیدن گلو در خواب

0

تعبیر دیدن گلو در خواب

تعبیر خواب گلو : دیدن گلو در خواب به تعبیر معبران به خوراک حلال یا حرام و یا نگهداری امانت , پرداخت وام یا بدهی است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب گلو را آماده کردایم.

تعبیر خواب گلو

تعبیر خواب گلو امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش دخل و خرج می‌باشد و هر قوت و ضعفی که در گلو ببینی تعبیرش به دخل و خرج مربوط می‌شود.

تعبیر خواب گلو محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: خلط بینی دیدن، دلیل فرزند بود.
اگر بیند خلط بینی در لباس خود بیفتد فرزند پسر نصیب او می‌شود
اگر خلط و آشغال بینی آن به زمین بیفتد فرزند او دختر خواهد شد.
اگر خلط بینی خود را بر همسرش بیندازد بیانگر آن است که همسرش باردار گردد ولی فرزند او سقط گردد.
اگر درخواب ببیند که همسرش بر او خلط می‌اندازد فرزند پسر بدست خواهد آورد.
اگر در خواب ببیند که خلط بینی می‌خورد نشانه آن است که مال زن بخورد.

تعبیر خواب گلو منوچهر مطيعي تهرانی

منوچهر مطيعي تهراني گويد: گلو معرف صداقت يا عدم صداقت شماست در مقابل ديگران و کساني که با آن ها معاشرت يا معامله داريد. اگر خواب ببينيد گلويتان درد مي کند دروغ مي گوئيد يا مجبور به دروغ گوئي مي شويد. اگر در خواب ببينيد که گلوي شما متورم شده نشان آن است که رازي داريد و نمي توانيد راز نهفته خويش را با ديگران در ميان بنهيد يا عقده و کينه اي بردل شما فشار مي آورد و بالاخره در روزهاي آينده اين حالت در زندگي شما پيدا مي شود. اگر در خواب ببينيد گلوي سالمي داريد با مردم صديق و راستگو هستيد. اگر ديديد ديگري گلو درد دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز مي کند به شما درغ خواهد گفت.

تعبیر خواب گلو ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر خلط سینه خون آلود باشد مقداری از مالش تلف می‌شود اگر ببیند خلط سینه را داخل خانه انداخت مال را برای بیگانه‌ها خرج می‌کند و اگر ببیند خلط سینه را در مسجد انداخت مال را به صورتی نادرست و ناپسند برای بیگانه‌ها خرج می‌کند.
اگر شخص بیماری در خواب ببیند خلط سینه انداخت شفا پیدا می‌کند و اگر ببیند خلط سینه سیاه بیرون انداخت به غم و اندوه گرفتار می‌شود.

تعبیر خواب گلو آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن گلويي زيبا در خواب ، نشانة يافتن مقامي بالاتر در زندگي است .
اگر خواب ببينيد گلوي شما درد مي كند ، نشانة آن است كه هنگام ارزيابي دوست خود ، متوجه مي شويد كه او شما را فريب داده است

نظرات