تعبیر دیدن لحاف در خواب

0

تعبیر دیدن لحاف در خواب

تعبیر خواب لحاف : دیدن لحاف در خواب به تعبیر معبران قدیمی بیشتر زن یا کنیزک است , هنگام خواب فرد در زیر لحاف احساس امنیت خیال و آرامش میکند. از این رو لحاف را به زن تشبیه میکنند چون زن نیز برای همسر آرامش خیال و روان را به همراه دارد. تعبیر خواب لحاف مجله اینترنتی حرف تازه.

تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید : ديدن لحاف درخواب بر سه وجه است زن عالمه, كنيزك دوشيزه, عزو جاه.

تعبیر خواب لحاف ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لحافی نو خریده‌ای، یـعـنـی کنیزکی دوشیزه به دست می‌آوری، یا اینکه با زنی ازدواج خواهی کرد. اگر ببینی لحاف تو چرکین و کثیف است، یـعـنـی زن تو زبان دراز و گستاخ خواهد بود.

تعبیر خواب لحاف جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لحاف سبز رنگی داری، یـعـنـی زن تو دیندار و باایمان خواهد بود .
اگر ببینی لحاف سفید رنگی داری، یـعـنـی زن تو ثروتمند و پرهیزکار خواهد بود.
اگر ببینی لحاف قرمز رنگی داری، یـعـنـی زن تو اهل طرب و خوشی و خوش‌گذرانی خواهد بود.
اگر ببینی لحاف سیاه رنگی داری، یـعـنـی زن تو عالم و دانشمند خواهد بود.
اگر ببینی لحاف زرد رنگی داری، یـعـنـی زن تو شبیه آدم‌های مریض و رنگ‌پریده خواهد بود.
اگر ببینی لحاف رنگارنگی داری، یـعـنـی زن تو فریبنده خواهد بود.

تعبیر خواب لحاف منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد.
لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد.
اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود.
اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می یابد و خوب می شود.
اگردر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می شوید.

تعبیر خواب لحاف آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تشک در خواب، علامت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت.

تعبیر خواب لحاف لیلا برایت

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید روی تشکی دراز کشیده‌اید، به این معنا است که مورد اتهام قرار می‌گیرید.

نظرات