تعبیر دیدن لب در خواب

0

تعبیر دیدن لب در خواب

تعبیر خواب لب : شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که لب (لب و دهان) را در خواب ببینید. دیدن لبها در خواب تعبیرهای فراوانی دارد که ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب حضرت امام صادق (ع)

ديدن لب بالا در خواب، دليل پسر است و لبِ زيرين دختر بود.

تعبیر خواب لب ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر لبها، برآورده شدن خواسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ تعبیر لب پایین بهتر از لب بالا می‌باشد،‌‌‌‌‌ اگر ببینی لب نداری، یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود، اگر ببینی لبهای تو را بریده‌اند، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

تعبیر خواب لب ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند لبهای او درد می کرد، دلیل است غمگین شود. اگر ببیند که لبهای او برهم چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنی ببیند خالی سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است. اگر این خواب را مردی ببیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر ببیند لبهای او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر ببیند لبهایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف ببیند، دلیل که عاجز شود.

تعبیر خواب لب منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني می گوید : لب بالائي انسان ساکن است و لب زيرين حرکت مي کند. تلفظ بعضي از اصوات و بيان دسته اي از کلمات منحصرا به کمک لب زيرين امکان پذير است. در خواب نيز اين اهميت براي لب پائيني وجود دارد و مورد عنايت معبران است. ديدن لب زيرين در خواب بهتر از لب بالائي است زيرا لب بالائي هيچ چيزي را بيان نمي کند. اگر در خواب ببينيد لب هاي شما کلفت شده ، حاجت و نياز و هوس و اشتهاي شما در زمينه خيلي چيزها زياد و گسترده مي شود و اين حاجت و نياز با مقايسه با قدرت و توانائي شما خيلي بيشتر است. اگر در خواب ببينيد لب هاي شما کوچک و ضعيف و باريک شده هم رغبت و تمايل و حاجت و نياز در شما نقصان مي يابد و هم قدرت و توانائي . معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسي بل که به معناي رغبت و نياز و حاجت شديد در مورد چيز هاي مختلف گرفته اند لذا کلفتي آن شدت شهوت را نشان مي دهد و نازکي آن نقصان را در آن. اگر در خواب ببنيد لب هايتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سيري ناپذيري در شما به وجود مي آيد، به دنيا و مال دنيا دل بستگي مي يابيد. چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بي نيازي است و استغناي طبع. نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند لب هايش را بريده اند زنش را طلاق مي دهد. مولف نفايس نوشته (اگر کسي ببيند چيزي از ميان لب هايش بيرون مي آيد اگر آن چيز خوب باشدحرف خوب مي زند و با سخنانش خير و خوبي ايجاد مي کند و اگر آن چيز بد باشد حرف بد از دهانش صادر مي گردد.) اگر ببينيد روي لب هايتان حشره اي زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخني فتنه انگيز خواهيد گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا مي کنيد همين حالت است اگر حشره اي زشت و گزنده روي لب هاي کسي ديگر ببينيد . اگر در خواب از دهان و لب هاي خودتان خوشتان بيايد و ببينيد لب هاي سرخ و خوش رنگ و ترکيبي داريد خوب است و نشان آن است که در آينده کامروا مي شويد و اگر از دهان و لب هاي خودتان بدتان بيايد نيازمند خواهيد شد.

تعبیر خواب رژ لب معبرین غربی

معبرین غربی: دیدن، خریدن و یا زدن رژ لب در خواب نشانه این است که شما کاملاً در برخی موارد صادق نیستید. این به این دلیل است که رژ و یا ماتیک وسیله‌ای برای جلب توجه لب و فرد است. بنابراین شما بایستی درباره آنچه می‌گویید دقت کنید.
اگر در خواب به لب‌های خود رژ براق زده‌اید به این معناست که مراقب باشید که با دوستانتان به مشکلاتی بر نخورید.

نظرات