تفریحات

تعبیر دیدن شیشه در خواب مرد و زن چیست؟

0

تعبیر دیدن شیشه در خواب مرد و زن چیست؟

تعبیر خواب شیشه از شیشه ماشین و پنجره تا شیشه شکسته و تعبیر خواب شکستن شیشه و خرده شیشه و شیشه رنگی اعم از سیاه و قرمز و سفید و تعبیر خواب خورده شیشه و تعبیر دیدن ظرف و بطری شیشه ای در خواب و معنی دیدن شیشه ساعت و شیشه پنجره خانه و مغازه و تعبیر شیشه برای مرده و زن باردار و دختر مجرد و ..‌‌. می پردازیم.

تعبیر خواب شیشه | تعبیر دیدن شیشه در خواب مرد و زن چیست؟

خواب دیدن جزء لاینفک انسان ها در خواب است و همه ما در خواب بعضی موضاعاتی را می بینیم که گاهی به کابوس شباهت دارند و گاهی به رویای شیرین و برخی نیز رویای صادقه ‌.
ما در بخش های قبلی تعبیر خواب به انواع موضوعات پرداختیم و حالا امروز در جدیدترین بخش تعبیر خواب سایت مجله حرف تازه به تعبیر خواب شیشه ..‌‌. می پردازیم.

• شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه.

• اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید.

• اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند. اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد.

• اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنی بخورد.

• اگر دید شیشه بشکست، دلیل که زن بمیرد.

• اگر ببینی دندان‌های تو از شیشه یا سفال و یا چیزهایی مثل آن‌ها شده است، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت.

• اگر ببینی بدنت از شیشه شده است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

• اگر ببینی شیشۀ سفیدی داری و نام تو روی آن نوشته شده است، یـعـنـی از نظر دینی و دنیوی بهره‌مند خواهی شد و به خواسته‌ات خواهی رسید.‌‌‌‌‌

• اگر «پادشاه» هستی و ببینی بروی شیشه‌ای که گفته شد نام پادشاه نوشته شده است، یعنی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر پادشاه نیستی یعنی به اندازۀ ارزش آن خیر و خوشی می‌بینی .

• اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.

• کرمانی میگوید: تعبیر کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند

• اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت زنده می‌ماند

• اگر ببینی که آب کاسه شیشه‌ای ریخت و خالی شد، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود و زن تو زنده می‌ماند.
• اگر ببینی ساق پای تو از شیشه یا چوب می‌باشد، یـعـنـی عمر تو کوتاه خواهد بود

تعبیر خواب شیشه شکسته و شکستن شیشه و تعبیر خواب شیشه رنگی و تعبیر خواب شیشه خرده

تعبیر خواب شیشه شکسته

دیدن شکستن شیشه ماشین و یا پنجره اتاق و یا ظرف شیشه ای نشان از شکستگی دل است.

جابر مغربی میگوید: دیدن شیشه در خواب می تواند نشانه معشوق باشد.

خرد شدن و فرو ریختن شیشه های خانه نشانه ی دل شکسته شدن و افسردگی و غم است.

اگر کسی شیشه های خرد شده در دهان خود ببینید دلالت بر این دارد که بخاطر اعمال و رفتار زشت و ناپسندش تنبیه میشود همچنین ضررهای عمده مالی ,گرفتار دوست نااهل شدن و یا اسیر دام زنان بد صفت و یا بدکردار شدن از دیگر معانی این خواب است.

شیخ طوسی درباره تعبیر خواب شکستن شیشه ماشین می گوید: اگر کسی در خواب ببینید که شیشه های خودروی شخصی اش و فرقی ندارد با چه مدلی باشد بشکند دلیل بر اینکه کسی صد راه شما شود.

تعبیر خواب شکستن شیشه ساعت: کوتاه شدن عمر و کم شدن برکت در زندگی از تعابیر خواب شکسته شدن شیشه ساعت های لوکس دیواری و یا مچی است.

تعبیر خواب شکستن شیشه مغازه: مال و یا دارایی کسب شده حرام و یا انجام کار قبیح و ناپسند در کسب و کار

همچنین ببینید: تعبیر دیدن لاک ناخن و لاک زدن در خواب

دیدن شیشه هدیه گرفتن

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی به تو شیشه داده‌اند، یـعـنـی با زنی فقیر ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی شربت انار یا شربت به در شیشه است و از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه می دهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود.

تعبیر خواب شیشه رنگی از سفید تا سیاه و قرمز

اگر ببینی شیشۀ سفیدی داری و نام تو روی آن نوشته شده است، یـعـنـی از نظر دینی و دنیوی بهره‌مند خواهی شد و به خواسته‌ات خواهی رسید.‌‌‌‌‌

تعبیر خواب شیشه رنگی: اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد.

تعبیر خواب شیشه قرمز: دعوا و خشم و غضب است.

تعبیر خواب شیشه سیاه: دیدن شیشه سیاه در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب شیشه زرد: زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید.

تعبیر خواب خرده شیشه

امام جعفر صادق (ع) درباره دیدن شیشه خرده در دست می فرماید: اگر ببینی در دست همسرت تکه های بریده شده از جنس شیشه فرو میرود این نشان دهنده ی به دنیا آمدن فرزند پسر و ناخلف است پسری که موجب خواری و حقارت خانواده می شود.

اگر ببینی در دست خودت شیشه فرو رفته و خون ندیدی خوب است به نشانه ی دفع بلا یا خطر است

اگر خون ببینی نشانه ی ضرری است که بر یکی از فرزندانت وارد می شود.

یوسف پیامبر (ع) درباره تعبیر شیشه خرده در دهان میفرماید: بی تردید تکه های بریده شده شیشه در این خواب به نشانه ی زبان سرخی است که غیبت میکند تهمت میزند و دیگران را بواسطه رفتار و اخلاق بدش میرنجاند.

دیدن ظرف شیشه ای در رویا

دانیال نبی (ع) می فرماید: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.

منوچهری تهرانی میگوید: شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود.

نظرات