تعبیر دیدن میوه در خواب

2

تعبیر دیدن میوه در خواب

تعبیر خواب میوه : دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

تعبیر خواب میوه حضرت یوسف پیامبر (ع)

دیدن میوه در خواب روزی حلال است.

تعبیر خواب میوه حضرت دانیال 

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود و بدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب ، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است.

اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

تعبیر خواب میوه محمدبن سیرین

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

تعبیر خواب میوه خالدبن علی بن محدالعنبری

این معبر، دیدن میوه‌های شیرین را در خواب به روزی و دانش مفید تعبیر می‌کند و میوه ترش را به پول حرام یا بدتر شدن بیماری تاویل می‌نماید. وی میوه تر و تازه را نیز به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می‌کند. از نظر وی میوه در خواب به زن گرفتن نیز تعبیر شده است و گفته شده که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است.

همچنین اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته می‌شود، در میان مردم به فردی نیکوکار شهرت پیدا می‌کند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب میوه منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی می‌گوید دیدن میوه در خواب خیر و برکت و نعمت است. از نظر وی همچنین هر یک از میوه‌ها تعبیر خاصی دارند که بایستی به آن تعبیر مراجعه کرد اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آنکه تشخیص دهید چه نوع میوه‌ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید چه از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه نظر لوک اویتنهاو

میوه بر روی یک درخت: خوش یمنی
میوه چیده شده: پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش: بدبختی و میوه شیرین: ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد: پروژه‌های موفق

تعبیر خواب میوه آنلی بیتون

خواب دیدن میوه‌های رسیده در میان شاخ و برگ درختان، آینده‌ای سعادت‌آمیز را نشان می‌دهد.
تعبیر خواب میوه سبز، کوشش‌های نومیدکننده و شتاب‌زده است.
اگر دختری در خواب ببیند میوه‌ای سبز می‌خورد، علامت آن است که از ارث محروم می‌شود.
خرید و فروش میوه در خواب نشان‌دهنده فعالیت تجاری زیاد و کسب سودی اندک است.
دیدن میوه رسیده در خواب و یا خوردن آن، نشانه کسب لذت و ثروتی ناپایدار است.

تعبیر خواب میوه فروشی به روایت خالد بن علی بن محدالعنبری

از نظر این معبر میوه فروش در خواب نشان از مردی است که از اسرار و رازهای مردم محافظت می کند و مردم در دارایی و اسرار خود او را امین میدانند و همچنین دیدن میوه فروش در خواب ممکن است بیانگر مال و دارایی, زن, روزی و منفعت برای شخص خواب دیده باشد.

تعبیر خواب میوه فروشی به روایت آنلی بیتون

اگر شخصی در خواب میوه فروشی را ببیند خوابش نشان از کار سخت برای جبران زیان و دست زدن به معاملات ناموفق برای آن شخص خواهد بود.

تعبیر خواب آب میوه به روایت لیلا برایت

دیدن خواب آب میوه نشان از غرایز روحی و روانی و هیجانات و علایق آن شخص است.

و اگر شخصی در خواب ببیتید که آب میوه ای را می گیرد خوابش بیانگر فریب خوردن خوشی های ظاهر می باشد که به زودی آن شخص هوشیار خواهد شد.

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن میوه در خواب

  1. Mohamad گفت:

    سلام من خواب دیدم یه چاهی وسط یه خانه روستایی هس که در چاه رو با یه در اهنی که قفل داشت بستن و من اون قفل هارو باز کردم وبعد باز کردن چاه رو یه اتاق سنگی دیدم که داخل اون پر از میوه های خیلی بزرگ و رسیده بود لطفا میکنین اگه تعبیرشو بهم بگین

  2. زینت گفت:

    عالیه من که ازش راضی ام

نظرات