تفریحات

تعبیر دیدن مژه در خواب

0

تعبیر دیدن مژه در خواب

تعبیر خواب مژه : واژه مژه از موی+ژه ساخته شده است به معنای موی ریز.دیس پهلوی آن مژک بوده است . مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می گذرانید. این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند.

در این تعبیر خواب مژه از معبران بزرگ اسلام تعبیرهای مربوط به مژه (مژگان) را برای شما سروران گرد آورده ایم. لطفا مطالعه فرمایید :

تعبیر خواب مژه

تعبیر خواب مژه حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن مژگان بر چهار وجه است.

اول: نگه داشتن دین.

دوم: دوست.

سوم: مال.

چهارم: خرمی.

تعبیر خواب مژه محمدبن سیرین

دیدن مژگان چشم درخواب ، دلیل بر نگاه داشتن دین است. اگر مژگان او ریخت، دلیل بر فساد دین است. اگر دید مژگان چشم او می جنبید، دلیل که بیمار شود.

تعبیر خواب مژه منوچهر مطیعی تهرانی 

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می گذرانید. این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند.
اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوی و تنها می شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت.
اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند وچنانچه ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژگان می باشد تعبیر بر عکس است

نظرات