تعبیر خواب ناخن گرفتن و کوتاه کردن ناخن برای خودم و دیگران را بخوانید

0

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست با ناخنگیر و قیچی و چاقو و تعبیر خواب ناخن گرفتن پا با ناخن گیر برای خودم و دیگران و تعبیر دیدن کوتاه کردن ناخن کودک و ناخن گرفتن نوزاد و تعبیر دیدن ناخن گرفتن توسط دیگری در خواب از تعبیر گران خواب غربی و اسلامی در این بخش از مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب ناخن گرفتن و کوتاه کردن ناخن با ناخنگیر برای خودم و دیگران

تعبیر خواب ناخن گرفتن

دیدن خواب ناخن و کوتاه کردن آن از جمله خواب هایی است که حتما تا بحال دیدید و شاید به دنبال تعبیرش هستید تا معنی و مفهوم و حکمتی دیدن این خواب را بدانید.

بطور کلی از دیدگاه ابن سیرین و کرمانی و …دیدن ناخن در خواب به معنای نیرو و قوت و توانایی است و امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب ناخن را به معنای قدرت و نیرومندی و شجاعت و فرزند و منفعت و کنیز تفسیر کردند. در بخش های قبلی تعبیر خواب ناخن را بطور کامل توضیح دادیم که در لینک درج شده بخوانید

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست با ناخن گیر

اگر فردی در خواب ببیند ناخن خود را با قیچی یا ناخن گیر می گیرد، معنی آن این است که دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.

دیدن ناخن های دراز و بلند در خواب تعبیرش بد است و معنی خوبی ندارد.

دیدن ناخن‌های روشن و تمیز به معنای دارا و بهره‌مند شدن است ولی اگر سیاه و کبود هستند، یعنی دچار مصیبت خواهی شد.

تعبیر دیدن درامدن ناخن از ریشه و ته

اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است، یعنی کاهش و ضرر به مال و اموال است ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رشد کرده، به معنای افزایش مال و اموال است.

کنده شدن و درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از اطرافیان است و بریدن ناخن ها یعنی مشاجره است.

تعبیر خواب ناخن بلند مرد- یک مرد خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، شانس و موفقیت در کارهایش است.

تعبیر ناخن بلند زن- یک زن خواب ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده است ، علامت یک عشق پرسعادت است.

تعبیر خواب جویدن ناخن- این است که افراد اجتماع از شما دوری می کنند.

تعبیر خواب کوتاه کردن پا با ناخنگیر و قیچی

اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.

نظرات