تعبیر دیدن یخ در خواب

0

تعبیر دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب یخ : عالمین تعبیر خواب بزرگ معمولا دیدن یخ در خواب را خوب نمیدانند و این خواب را نشانه غم و اندوه برای آن شخص میدانند البته برخی از معبرین تعبیر خواب هم بر این باورند که دیدن خواب یخ بستگی به اینکه فصل گرما باشید و یا فصل سرما فرق میکنه و برخی دیگه از عالمین تعبیر خواب, دیدن خواب یخ را نماد گستردگی و فراوانی میدانند و برخی دیگر بر این باورند که تعبیر خواب یخ باید براساس شرایط زندگی هر شخص تعبیر شود.

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب يخ محمدبن سيرين

يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

تعبیر خواب یخ جابر مغربي

يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

تعبیر خواب یخ ابراهيم كرماني

اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

تعبیر خواب یخ منوچهر مطيعي تهراني

يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب برف

تعبیر خواب یخ لوک اويتنهاو

يخ : ناراحتي
شکستن آن : ترس بيمورد
روي آن سر خوردن : تصادف

تعبیر خواب یخ آنلي بيتون

۱ـ ديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند .
۲ـ اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .
۳ـ اگر در خواب روي يخ راه برويد ، نشانة آن است كه براي به دست آوردن آسودگي در زندگي ، خود را به دردسر مي اندازيد .
۴ـ اگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ، علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .
۵ـ ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بام خانه ها آويخته است ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد يا در اثر بدبختي به آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .
۶ـ اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد .
۷ـ ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ، نشانةآن است كه اميدها به يأس مبدل مي شود .
۸ـ اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، علامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند .
۹ـ اگر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد .
۱۰ـ اگر خواب ببينيد يخ مي خوريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد .
۱۱ـ نوشيدن آب يخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عياشي به ضعف جسماني دچار خواهيد شد .
۱۲ـ اگر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ، نشانة آن است كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد .

تعبیر خواب یخ هانس كورت

اگر در خواب يخ ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب، بيانگر بيمارى است.

تعبیر خواب یخ ليلا برايت

خوردن يخ در خواب، علامت آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببينيد كه يخ بسته است، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب خود باشيد

نظرات