تعبیر دیدن گوسفند در خواب

0

تعبیر دیدن گوسفند در خواب

تعبیر خواب گوسفند : دیدن گوسفند در خواب برای بیننده خواب خوب است . چون گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و انسان از شیر گوشت و پوست این حیوان استفاده میکند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر دیدن گوسفند در خواب را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند امام صادق (ع)

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند : اگر شما در خواب ببینید که گوسفند زنده ای به همراه دارید و به هر طریق خواب شما شامل گوسفند زنده باشد تعبیر خواب به معنای یکی از پنج حالت زیر است , مهتری , زنی بزرگ , ثروت ع رهبری , جاه و مقام
البته در مورد تعبیر خواب بره امام صادق می فرمایند که دیدن خواب بره بر چهاره چیز است : فرزند، مال حلال، معیشت و غم اندوه

تعبیر خواب گوسفند ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گوسفند، غنیمت می‌باشد.
اگر ببینی گوشت گوسفند پخته می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده (قدید) داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.
اگر ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد.
اگر ببینی پیه گوسفند داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری. تعبیر جگر گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.
اگر ببینی طحال گوسفند داری، یـعـنـی از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی کلّه گوسفند را می‌خوری، یـعـنـی عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری.
اگر ببینی گوسفند را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.
اگر ببینی گوسفند قربانی کرده‌ای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گوسفند ابراهيم كرمانی

ابراهيم كرمانی گويد: اگر در خواب بيند كه بز و ميشي داشت، دليل كه از بزرگي مال حاصل كند. اگر بيند كه شاخهاي بز و ميش، قوي بود، دليل كه بيننده خواب توانا شود. اگر بيند كه بز و ميش بسيار داشت و دانست كه ملك اوست، دليل است به قدر آن منفعت يابد و نيز گويند به عدد هر ميشي، بزرگي يابد.

تعبیر خواب گوسفند مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گوسفند دارید، غنیمتی به دست خواهید آورد. اگر گوسفندان را به چرا برده بودید، به گروهی فرماندهی خواهید کرد.اگر ببینید گوسفند فربه ای دارید و آن را می فروشید، کفران نعمت می کنید و به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و نعمت بر شما زیاد می شود.خوردن گوشت پخته گوسفند، منفعت و سود است. خوردن گوشت خام گوسفند، خوردن غم و اندوه است.

تعبیر خواب گوسفند جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر گوسفند می‌خوری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری . اگر ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، یـعـنـی جاهل و نادان خواهی شد .

نظرات